De 10 Grootste Mythen

 

Geschreven door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp, grondlegger van Wholly Science

 

 

De tien meest hardnekkige mythen van onze tijd zijn:

Nr. 10: De mythe van het Joodse ras (link)

Nr.   9: De mythe van vrouwenemancipatie (link)

Nr.   8: De mythe van ‘vlees moet’ (link)

Nr.   7: De mythe van racisme (link)

Nr.   6: De mythe van continentendrift (link)

Nr.   5: De mythe van zwaartekracht (link)

Nr.   4: De mythe van evolutie tussen soorten (link)

Nr.   3: De mythe van de Holocaust (link)

Nr.   2: De mythe van de historische Jezus (link)

Nr.   1: De mythe van de levende Duivel (link)

 

 

Wat de universiteiten verkopen is geen waarachtige Wetenschap. En wat de religies verkopen is evenmin waarachtige Godsdienst. In beide gevallen gaat het om onderdrukkende geloofsystemen die ons begrip van de algehele wereld en van onszelf onnodig beperken. Zuivere wetenschap en ware godsdienst zijn twee zijden van dezelfde medaille, genaamd Wholly Science. Deze allesomvattende, universele wetenschap stelt ons in staat om de meest hardnekkige mythen te ontzenuwen, zoals hier wordt getoond.

 

 

Nr. 10: De mythe van het Joodse ras

 

Laten we beginnen bij het begin door terug in de tijd te gaan naar de oorsprong van deze mythe. In Genesis, het eerste boek van zowel de Bijbel als de Torah, wordt gesproken over een zekere Jakob uit Kanaän, zoon van Izaäk en kleinzoon van Abraham. Deze Jakob was een dief, want hij stal het eerstgeboorterecht van zijn oudere broer Esau. Later nam deze Jakob de naam Israël aan. Hij kreeg twaalf zonen, bij vier verschillende vrouwen: Aser, Benjamin, Gad, Issaschar, Jozef, Juda, Levi, Dan, Nafthali, Ruben, Simeon en Zebulon. Op de één of ander manier kwamen alle nakomelingen van deze twaalf zonen in Egypte terecht. Na een oponthoud van 40 jaren in een nabijgelegen woestijn bracht een zekere Mozes deze vermeende afstammelingen van Jakob alias Israël weer terug naar Kanaän, zo lezen we Genesis. Zelfs Wikipedia geeft aan dat er geen enkel historisch bewijs is voor dit verhaal, terwijl er in de tijd van de Oude Egyptenaren toch best veel werd opgeschreven. Maar goed, stel nu eens dat dit allemaal toch juist is, hoe ging het dan verder met de afstammelingen van Jakob?

 

Allereerst deelden deze nakomelingen zichzelf na de regeerperiode door ene Solomon (abusievelijk vertaald in het Nederlands als Salomo) op in twee koninkrijken. De tien stammen in het noorden noemden zichzelf Israël, en de resterende twee stammen in het zuiden namen de naam Juda aan. Daarna werd dit gebied van Kanaän meermalen veroverd, en werden de vermeende nakomelingen van Jakob soms ook weggevoerd naar een ander land. Kunnen we daarna nog steeds spreken van één en hetzelfde ras (mits het daarvoor überhaupt al een etnische eenheid geweest zou zijn)? Ik denk van niet. Maar goed, laten we maar net even doen alsof dit echt zo zou zijn geweest. Hoe noemen we dit ras dan? De Jakobieten? Of misschien de Israëlieten? Nee! De naam die dit ras voor zichzelf heeft bedacht is de Yehudi, wat ‘van de stam van Juda’ betekent. In het Engels is dit vertaald met ‘Jew’, in het Duits met ‘Jude’ en in het Nederlands met ‘Jood’. Hoe zit het dan met de andere 11 stammen?

 

In de zevende en achtste eeuw van onze jaartelling woonden een groot deel van deze (vermeende) Joden in Spanje. Ook wordt beweerd dat de stam van Dan zich in Dan-mark heeft gevestigd (waarbij het Deense woord ‘mark’ veld betekent), oftewel Denemarken in het Nederlands. En ook zouden de Vikings (even op z’n Engels) hun naam hebben ontleend aan VI Kings, waarbij VI het Romeinse cijfer 6 is. Dit zouden dan zes andere stammen zijn geweest. Wat hiervan waar is weet ik niet.

 

Wat ik wel weet is dat in diezelfde periode, in het jaar 740 om precies te zijn, koning Bulan, de heerser van het zeer gewelddadige Khazaarse rijk (gelegen ten noorden van de Kaukasus en grenzend aan de Zwarte Zee en de Kaspische Zee), besloot dat de leer van de Talmud voortaan de enige staatsreligie was. Daardoor werden alle Khazaren opeens officieel Jood. Deze Khazaarse Joden werden later de Asjkenazische Joden genoemd. Hun taal is het Jiddisch. In 1016 werd het Khazaarse rijk veroverd door Russische en Byzantijnse troepen, en vluchtte de Khazaarse koning naar Spanje. Op basis van genetisch onderzoek is in 1960 vastgesteld dat 96 procent van alle mensen die zichzelf Jood noemen afstammelingen zijn van de Khazaren, en dus nadrukkelijk niet van Juda of diens vader Jakob afstammen. Van de overige 4 procent kunnen we verder alleen stellen dat ze oorspronkelijk uit het Midden-Oosten zijn gekomen, en derhalve Semieten of Arabieren zijn. Bestaat er dus een etnisch uniek Joods ras? Nee! Allereerst zijn de mensen die zichzelf de Asjkenazische Joden noemen genetisch meer divers dan mensen van Europese afkomst, en er bestaat niet eens een Europees ras. Vormen de Sefardische Joden, afkomstig uit Spanje en Portugal, dan wel een authentiek ras? Ik neem aan dat ik deze vraag niet eens hoef te beantwoorden. Wil je meer weten over die hoe deze Asjkenazi nog steeds onze wereld domineren, dan kun je een weergave van de historische tijdslijn hierover bekijken (link).

 

Het idee dat er een Joods ras zou bestaan is dus een mythe. Er zijn mensen die geloven in de Talmud en de Torah. Deze mensen hebben het Joodse geloof. Door alleen huwelijken binnen hetzelfde geloof toe te staan, kun je van een geloofsgroep echter echt geen eigen ras maken. Alleen gehersenspoelde mensen die zelf niet nadenken en ook geen eigen onderzoek doen, die kun je wellicht een dergelijke mythe doen laten geloven.

 

 

Nr. 9: De mythe van vrouwenemancipatie

 

Honderd jaar geleden hadden vrouwen geen stemrecht. Dat was omdat georganiseerde onderdrukkingssystemen als het Judaïsme, het Christendom en de Islam vanaf hun oorsprong vrouwen als minderwaardige wezens hebben beschouwd, en dit tot op de dag van vandaag overigens (openlijk of heimelijk) nog steeds doen. Nadat vrouwen zich na een jarenlange strijd uiteindelijk hebben weten te bevrijden uit deze onderdrukking, is er een enorme denkfout gemaakt. Dat was geen toeval, want deze denkfout is doelbewust de wereld in geholpen door het criminele Tavistock Instituut. Deze denkfout is dat vrouwen gelijk zouden zijn aan mannen. Dat is namelijk helemaal niet het geval. Vrouwen zijn volstrekt niet gelijk aan mannen, maar wel minimaal gelijkwaardig. Tussen ‘gelijk’ en ‘gelijkwaardig’ ligt een enorm en vooral essentieel verschil.

 

Op basis van de fundamentele denkfout dat vrouwen gelijk zouden zijn aan mannen ontstond het feminisme. Alles wat mannen deden, dat konden vrouwen net zo goed, volgens deze gedesoriënteerde beweging. Deze redenering werd vervolgens ook omgekeerd uitgelegd. Het gevolg was dat we mannelijke vrouwen kregen, en vrouwelijk mannen. Ja en? Wat is daar nou mis mee? Nou, alles, want het is onnatuurlijk. En van onnatuurlijk gedrag worden we ongelukkig. Mede daarom hebben we zoveel ongelukkige mensen in onze huidige samenleving.

 

Op de achtergrond van deze vrouwenemancipatie-mythe vinden we de geld-mythe. Ik heb deze geld-mythe niet in de top 10 opgenomen, omdat iedereen inmiddels wel weet dat de bancaire instellingen het leeuwendeel van het geld uit het niets scheppen (via het desastreuze systeem van fractioneel bankieren met fiat-geld). Ons geld is dus een sociale constructie geworden, zonder dat dit gedekt wordt door iets van reële waarde (via bijvoorbeeld een edelmetaal). Doordat het traditionele werk van een vrouw binnen het gezin niet volledig in geld kon worden uitgedrukt, en dat van de buitenshuis werkende man wel, vonden de feministen dat de vrouw evenveel geld voor het gezin zou moeten kunnen verdienen als de man. Door het in de praktijk brengen van deze gedachtekronkel (in combinatie met een steeds erger wordend geldtekort, vanwege de geld-mythe) zijn vervolgens de natuurlijke rolverdelingen binnen gezinnen totaal naar de knoppen gegaan, en daardoor ook steeds meer ouderpaarrelaties. Anno nu kennen we daarom bijna geen natuurlijke gezinnen meer. Iedere ouder vervult inmiddels zowel de rol van de vader als die van de moeder, ook in die uitzonderlijke situaties waarbij het oorspronkelijke ouderpaar nog wel steeds samen is. Vinden we het dan gek dat kinderen die in een dergelijk onnatuurlijke situatie opgroeien zich ook steeds onnatuurlijker gaan gedragen? Wij zijn als samenleving, mede dankzij de vrouwenemancipatie-mythe, volkomen de weg kwijtgeraakt. En onze kinderen spiegelen ons dat onmiskenbaar voor.

 

Wholly Science kan onze samenleving weer helpen om de natuurlijke weg terug te vinden. De natuurlijke rol van de vrouw is namelijk die van verzorgen (die is laag 3 van de bewustzijnspiramide, wat een Water-laag is), terwijl de natuurlijke rol van de man die van beschermen is (die is laag 2 van de bewustzijnspiramide, wat een Vuur-laag is). Vuur is een mannelijke energie, dat wil zeggen naar buiten gericht. Water is daarentegen een vrouwelijke energie, en is naar binnen gericht. Vuur staat gelijk aan actie, en water aan emotie. Emotie wordt gereguleerd door het limbisch systeem (ook wel het zoogdierenbrein genoemd), terwijl actie wordt aangestuurd door het cerebellum en de hersenstam (ook wel het reptielenbrein genoemd). Wil je hier meer van weten, lees dan één van mijn boeken (bijvoorbeeld ‘Wakkere Wetenschap’ of ‘Understanding God’).

 

In plaats van dat vrouwen dus minderwaardig zouden zijn, is de op emotie gerichte vrouw hoger ontwikkeld dan de op actie gerichte man. Gelukkig zijn er nog zes hogere niveaus van bewustzijn waar van een onderscheid naar geslacht geen enkele sprake is. De man heeft dus een achterstand op de vrouw (in plaats van een vermeende voorsprong). Pas nadat de man zich emotioneel heeft ontwikkeld behoren ook de hogere bewustzijnniveaus tot de mogelijkheid. Vrouwen daarentegen hoeven het onderliggende, actiegerichte deel van de tweede Vuur-laag helemaal niet te ontwikkelen. Dat zou namelijk tegennatuurlijk zijn. Laat dat nu precies hetgeen zijn wat we de afgelopen honderd jaar toch hebben gedaan. Daardoor zijn de vrouwen dus steeds onnatuurlijker geworden, en hebben vrouwen het contact met hun eigen natuur steeds verder verloren. We zien dit overduidelijk terug in de onnatuurlijke manier waarop tegenwoordig kinderen ter wereld komen. Vrouwen hebben hun moederrol compleet van zich laten afpakken door de zorgwaanzin, en evenzo hebben de vaders hun beschermersrol laten afpakken door diezelfde zorgwaanzin. Vrijwel alle mensen die nu leven (zeker in de ‘ontwikkelde’ landen) zijn daardoor op een onnatuurlijke manier geboren en hebben daardoor al tijdens hun geboorte hun eerste trauma te pakken. Vinden we het dan gek dat we nu in zo’n onnatuurlijke wereld leven?

 

Willen we uit de huidige waanzin komen, dan dienen we eerst contact te maken met onze eigen natuur. Het kan daarbij enorm helpen om de televisie uit te laten, want die laat alleen maar onnatuurlijke mensen zien. Wie zich daaraan spiegelt, die raakt steeds verder verwijderd van de eigen natuur. Wat ieders natuurlijke rol is, dat hoef je ook helemaal niet te leren. Dat doen we namelijk van nature, dus helemaal vanuit onszelf. Via een moderne opvoeding in combinatie met het huidige onderwijssysteem leren we echter onze kinderen juist af wat natuurlijk is, en leren we hen onnatuurlijk gedrag aan. Hallo, waar zijn we met z’n allen nu helemaal mee bezig? En wie het wel natuurlijk wil doen, die krijgt een onwetende leerplichtambtenaar of criminele organisaties als het Bureau Jeugdzorg of het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling Nederland (AMK) op z’n dak. En dan zitten we opeens in een nog veel groter verhaal van een mondiaal netwerk waarbij kinderen systematisch worden geroofd om op bestelling te worden misbruikt door monsterlijke machtskakkerlakken.

 

In onze onnatuurlijke samenleving krijgen gewetenloze socio- en psychopaten alle ruimte om de zwaksten systematisch te misbruiken en te vertrappen. Alleen door ons weer natuurlijk te gaan gedragen, en ons dus in geen geval onze moeder- en vaderrollen nog langer te laten afpakken, kunnen we een einde maken aan de hemelschreiende situatie waarin onvoorstelbaar veel mensen nu leven.

 

De mythe van vrouwenemancipatie heeft de natuurlijke gezinsstructuur met daar omheen de natuurlijke familiestructuur compleet kapot gemaakt. Wanneer worden we nu echt wakker? Wanneer gaan we echt zelf nadenken? Hoe ver moet het komen voordat we weer als leeuwinnen en leeuwen voor onszelf en voor onze kinderen opkomen?

 

 

Nr. 8: De mythe van ‘vlees moet’

 

Laat ik er maar geen doekjes omheen winden, want de bewering dat de mens vlees dient te eten om aan de vitamines te komen die ontbreken in plantaardige voeding is een enorme leugen. Deze leugen vergeet namelijk om aan te geven dat onze fysieke lichamen in staat zijn om deze ontbrekende vitamines zelf aan te maken op basis van de juiste plantaardige voeding en zonlicht. Daardoor kunnen we de dus alle benodigde voedingsstoffen direct of indirect uit plantaardige voeding halen, en is er dus geen enkele noodzaak om vlees te eten.

 

De Amerikaanse dierenrechtenactivist Gary Yourofsky (1970), die verbonden is aan de Pateo Academia, heeft zijn fysieke lichaam na bijna 20 jaar veganisme laten testen op de aanwezige hoeveelheid van tal van essentiële stoffen. Op zijn website ADAPTT.org, wat staat voor Animals Deserve Absolute Protection Today and Tomorrow, noemt hij in alle openheid de waarden van al deze stoffen (link). Hij is daarmee het levende bewijs dat de vermeende noodzaak van vleesconsumptie een mythe is. En samen met hem zijn er vele anderen die dit evenzeer bewijzen, inclusief mezelf. Ik ben bijvoorbeeld op 13 jarige leeftijd gestopt met het eten van vlees nadat ik als brugklasser via onderzoek voor een spreekbeurt achter de beestachtige praktijken van systematische dierenmishandeling kwam. Ik heb daarna nooit de indruk gekregen dat ik iets zou missen in mijn dieet, en ik heb met dat vleesloze dieet zelfs drie maal op het erepodium gestaan van een NK. Sterker nog, ik blaak zodanig van gezondheid dat ik in 2007 mijn zorgverzekering heb opgezegd, wat mij sindsdien vele honderden euro’s per jaar scheelt. Van dat geld koop ik veel liever gezonde onbespoten plantaardige voeding, wat bovendien ook nog eens veel meer bijdraagt aan het waarborgen van mijn gezondheid.

 

We kunnen de mythe dat de mens vlees zou moeten eten daarnaast ook op vele andere manieren ontzenuwen. De leugen dat de mens aan de top van de voedselketen zou staan is ronduit lachwekkend. Er zijn vele diersoorten die ongewapende mensen met huid en haar kunnen opeten, en dus overduidelijk niet onder de mens staan. In werkelijkheid maakt de mens van nature zelfs helemaal geen onderdeel uit van de natuurlijke voedingskringloop op deze planeet, maar dat komt uitgebreid aan de orde bij de bespreking van een volgende mythe. Mensen staan namelijk naast deze voedselketen, en vormen er dus in geen geval de top van.

 

Echte carnivoren eten niet alleen rauw vlees, ze eten complete kadavers op. Mensen die dit ook proberen worden onmiddellijk ernstig ziek en kunnen hierdoor zelfs dood gaan. Kijken we verder naar ons gebit, onze nagels, ons speeksel en onze dikke en dunne darm, dan lijken wij mensen 100% op dierlijke herbivoren, 0% op dierlijke carnivoren en 0% op dierlijke omnivoren. De mens is dus van nature een planteneter! (zie ook de website DePlanteneter.nl: link, en een artikel over de gezondheidschade als gevolg van het eten van dierlijke eiwitten: link).

 

Bovenop deze alleszeggende fysiologische bewijzen is er uiteraard de ethische kwestie. Het is in mijn ogen compleet onethisch wanneer aan de consumptie van dierenlijken of dierlijke uitscheidingen hemeltergend leed van onschuldige dieren ten grondslag ligt. Waaraan ontlenen wij mensen het recht om dierlijke wezens zo beestachtig te behandelen? Dat recht hebben we dan ook helemaal niet. Wie durft te beweren dat de mens dit recht van God zou hebben gekregen is een godslasterlijke leugenaar. De enige echte God toont ons de weg naar respect voor alle levende schepselen, inclusief het respect voor het welzijn van alle dieren.

 

En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat er feitelijk in het vlees zit. Allereerst komen alle groeihormonen en alle andere onnatuurlijke toevoegingen via het eten van vlees ook in de mens terecht. En dat geldt ook voor alle stress die deze dieren hebben moeten doorstaan. En wat te denken van de kwaliteit van het voer dat aan deze dieren wordt gegeven? In het Duits klinkt het zo mooi: Man ist was Mann isst. We zijn wat we eten. Dat geldt voor de dieren, en dat geldt vervolgens evenzeer voor de mensen die deze dieren menen te moeten opeten.

 

Het is niet aan mij om anderen te vertellen dat ze geen vlees meer zouden mogen eten. Dat doe ik hier dus ook nadrukkelijk niet! Daarvoor is immers iedereen zelf verantwoordelijk. Het is wel aan mij om mythes te ontzenuwen. Wie, om wat voor reden dan ook, toch (delen van) dode dieren of dierlijke uitscheidingen wil blijven opeten, die mag dat dus helemaal zelf weten. Wat van mij alleen niet langer mag is het met onware argumenten recht praten van wat aantoonbaar krom is.

 

 

Nr. 7: De mythe van racisme

 

De mensheid kan helemaal niet worden onderverdeeld in nauwkeurig te scheiden rassen, want ook dat is een (eeuwenoude) mythe. Dus niet alleen een afzonderlijk Joods ras is een mythe (zoals we eerder zagen, bij mythe nummer 10: link), iedere andere opdeling van de mensheid in afzonderlijke rassen is eveneens een mythe. De uiterlijke verschillen die we kunnen waarnemen geven slechts de variëteit weer binnen één en hetzelfde ras genaamd de homo sapiens. Het idee van racisme is daarmee een verzinsel om verdeeldheid binnen de mensheid te forceren, net als andere ‘ismen’ zoals communisme, kapitalisme, fascisme, nazisme en zionisme (deze laatste drie zijn overigens één en hetzelfde). Het echte probleem van de mensheid zit namelijk niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Sinds mensenheugenis zijn er wezens in mensengedaante die menen hoger te zijn dan de gewone mensen. Deze wezens kijken niet alleen neer op de gewone mens. Nee, ze koesteren een diepgewortelde haat tegen de volbloed menswezens van deze planeet. Dit gaat minimaal terug tot de tijd van de farao’s in het Oude Egypte. Er staat geschreven dat de farao en diens leger verdween in de zee. Hiermee wordt de zee van (gewone) mensen bedoeld. Oftewel, deze vermeende hogere wezens gingen op in de mensenzee. Dit is de enige echte diaspora. Via geheime genootschappen, die teruggaan tot de Egyptische mysteriescholen van destijds, hebben deze vermeende hogere wezens zich altijd onderling in het geniep verbonden. Door de eeuwen heen zijn ze ook altijd Isis blijven aanbidden, als hun (symbolische) oermoeder.

 

In de middeleeuwen hebben deze wezens zich ook openlijk verenigd als de Ridders van de Tempel van Salomo, later ook bekend als de Orde van de Tempel, afgekort als de Tempeliers. Ze wilden bezit nemen van het land rondom Jeruzalem, en daarom begonnen ze de kruistochten. Het laatste bolwerk van de Tempeliers viel op 18 mei 1291, waarna ze zich hebben teruggetrokken in Zwitserland, dat op 1 augustus 1291 (slechts 2½ maand later) werd opgericht. Het is niet zo moeilijk om de overeenkomst tussen de vlag van Zwitserland en die van de Tempeliers te zien. Zwitserland puilt als het ware uit met verwijzingen naar de religie uit het Oude Egypte (zoals Sean Hross in zijn video’s laat zien: link). Is het niet erg opvallend dat het schatrijke Zwitserland, boordevol met goud, in beide wereldoorlogen niet is binnengevallen? Middenin Europa vormt dit land een onafhankelijke staat dat los staat van de Europese Unie, precies zoals Vaticaanstad los staat van Italië, London City los staat van Groot-Brittannië en Washington DC los staat van de USA. Het moge duidelijk zijn dat Zwitserland op eenzelfde manier deel uitmaakt van The Empire of the Three Cities.

 

In de tijd dat Zwitserland werd gesticht was Frans de voertaal in Europa. Velen weten dat de naam van de Franse hoofdstad een eerbetoon is aan Isis, want Paris is een samentrekking van Par Isis (via Isis). Evenzo is de oorspronkelijk Franse naam voor Zwitserland, Suisse, een samentrekking van Sui Isis (na Isis). Ook het vrijheidsbeeld in de Haven van New York is overigens een eerbetoon aan Isis. Numerologisch is Isis een 11 (volgens de methode van Latijnse Gematria, zoals uitgelegd in mijn boek ‘Understanding God’). Ook de Nazi-afkorting SS is een eerbetoon aan 1S1S. Evenzo is Skull & boneS is een eerbetoon aan 1S1S, want de numerologische waarde van deze naam minus de SS aan het begin en het einde is eveneens 11. en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarnaast zien we aan de vele obelisken dat de machthebbers uit het Oude Egypte nog altijd de dienst uitmaken op deze planeet. De farao’s werden de Europese aristocraten, en hun legers werden eerst de tempeliers en vervolgens de vrijmetselaars. Nog altijd worden de soldaten van de aristocraten geridderd.

 

Om (in het zuiden van de USA) mensen met een wat meer lichtere huid op te zetten tegen mensen met een wat meer donkere huid (met als beoogd effect eveneens een omgekeerde reactie) hebben de uit Zwitserland afkomstige vrijmetselaars in 1865 de Ku Klux Klan (KKK) bedacht. Deze naam is ontleend aan de vergelijking van donker getinte mensen met een Zwitserse koe voorzien van zo’n grote bel om de hals. Het Duitse woord voor koe is Kuh, en het Duitse woord voor bel is Glocke. En het woord Klan betekent onder andere volksstam of ras. De Engelse uitspraak van de Duitse woorden Kuh Glocke Klan werd dus Ku Klux Klan, oftewel het koebelras (het is trouwens weer lachen-gieren-brullen om de verklaring voor deze naam op Wikipedia te lezen). De USA-immigranten uit het Zuiden waren namelijk voor een groot deel Duitstalig (afkomstig uit Zwitserland en Duitsland). De USA-burgeroorlog ging dan ook tussen de van oorsprong Duitstaligen in het zuiden tegen de van oorsprong Engelstaligen in het noorden. De KKK is dus van Zwitserse origine (vergelijk de KKK-vlag maar eens met die van Zwitserland, en vooral met die van de Tempeliers). De officiële spreuk van het Zwitserse parlement is afgekort ook KKK, wat staat voor Konsens Kompromiss Konkordanz (in het Nederlands: Consensus Compromis Concordantie). Nog altijd heeft Zwitserland een zeer streng immigratiebeleid, gebaseerd op een diepgewortelde vreemdelingenhaat door de (vermeende) afstammelingen van de farao en diens leger. Wholly Science vertelt ons hierover nog veel meer: Weet je misschien de hoeveelste letter van ons alfabet de K is? En wat was ook alweer de waarde van 1S1S? En wat krijgen we wanneer we drie maal deze waarde nemen? De KKK is opgericht in 1865, wat numerologisch eveneens een 11 jaar was! Allemaal toeval? Wholly Science laat zien dat wat toeval wordt genoemd (door onwetenden) gewoon onbegrepen dynamiek is.

 

De kern van het verhaal is dat deze (vermeende anders-zijnde) wezens, dus de aristocraten en de hoogste vrijmetselaars, menen dat ze dichter bij de goden zouden staan dan de gewone mensen. Volgens de Sumerische kleitabletten zijn de goden die de mens hebben geschapen reptielachtige, buitenaardse wezens. De aristocraten en de hoogste vrijmetselaars menen af te stammen van de (gedwongen) kruisingen tussen mannelijke reptielachtige, buitenaardse wezens en vrouwelijke homo sapiens (zoals overigens ook in de Bijbel staat beschreven), door hen gesymboliseerd als Isis. Terwijl gewone (volbloed) homo sapiens warmbloedig zijn (lees: rood bloed), menen de semi-reptielen dat ze koudbloedig zouden zijn (lees: blauw bloed). Sinds de tijd van de farao’s proberen deze vermeende semi-reptielen hun bloedlijn daarom zo ‘blauw’ mogelijk te houden. Het zijn deze (vermeende) bastaard-bloedlijnen van de (vermeende) semi-reptielen die de mensheid al duizenden jaren aan het tiranniseren zijn.

 

Bij de bovenstaande ontzenuwing van de mythe van ‘vlees moet’ (link) heb ik me boos gemaakt over de beestachtige manier waarop wij met dieren menen om te mogen gaan, maar wat deze (vermeende) bastaard-bloedlijnen allemaal doen om de door hen gehate gewone mensen te beschadigen, te verminken, te misbruiken, te verkrachten en te vermoorden is zo mogelijk nog wreder. En het meest bizarre is dat het vertrapte, mishandelde en leeggeroofde volk gewoon met vlaggetjes blijft zwaaien naar deze (vermeende) koudbloedigen. Of hebben we hier te maken met het zogeheten Stockholmsyndroom op collectief niveau?

 

Aan de top van de koudbloedige machtspiramide staat al geruime tijd Elizabeth Windsor (1926). Zij is feitelijk de huidige farao. Zij zal volgens hun planning worden opgevolgd door haar kleinzoon William Windsor (1982), want die flapoor wordt overduidelijk overgeslagen. Beide namen hebben de numerologische waarde 1. Relatief hoog in deze hiërarchie van (vermeende) bastaards vinden we Beatrix van Amsberg (1938), waarvan de naam eveneens de numerologische waarde 1 heeft. De hoogste legeraanvoerder (of ridder) van de huidige farao is Evelyn de Rothschild (1931), waarvan de naam eveneens de numerologische waarde 1 heeft. Het is echt niet zo moeilijk om de geheime structuur van de machtskakkerlakken bloot te leggen. Volg gewoon het geld, want via het geldsysteem proberen deze control freaks krampachtig de gewone mensen in hun macht te houden.

 

Naast het gecorrumpeerde geldsysteem en vele andere middelen en maatregelen hebben de machtskakkerlakken dus ook racisme (naast de andere ismen) bedacht om via de aloude tactiek van verdeel-en-heers de baas te kunnen blijven spelen op deze planeet. Racisme is echter gebaseerd op een mythe want alle (gewone) mensen behoren, zoals gezegd, tot één en hetzelfde ras. Mocht de mensheid toch uit meerdere rassen bestaan, dan gaat het uitsluitend en alleen om het onderscheid tussen de warme roodbloedigen (de volbloed homo sapiens) en de koude blauwbloedigen (de semi-reptielen). Indien dit onderscheid echt waar is, dan is het volgens mij de hoogste tijd dat de koude blauwbloedigen nu maar eens een paar millennia bij de families van hun oorspronkelijke vaders gaan wonen en deze planeet zo snel mogelijk verlaten. Wanneer we vervolgens hun bezittingen eerlijk verdelen over alle warme roodbloedigen, dan is iedereen, niemand uitgezonderd, in één klap multimiljardair. Daarmee lossen we tegelijkertijd ook alle overige problemen op, want deze zijn namelijk allemaal, stuk voor stuk, opzettelijk veroorzaakt door deze machtsgeile, gewetenloze parasieten.

 

 

Nr. 6: De mythe van continentendrift

 

De continentendrifttheorie stelt dat de tektonische platen als botsautootjes willekeurig over het aardoppervlak zouden drijven. De theorie van de continentendrift is door nagenoeg alle academische ‘geleerden’ kritiekloos voor waar aangenomen. Deze zienswijze houdt in dat de continenten onder elkaar door schuiven (genaamd subductie). Hoe kan de oceaanbodem nu wegzakken in een aardlaag die een twee maal zo grote dichtheid heeft? Dat gebeurt dus ook helemaal niet. Het meest evidente feit dat deze onwetenschappelijke waanzin ondubbelzinnig ontmaskerd is de leeftijd van de oceanen. Nergens op deze planeet (met een geschatte leeftijd van 4,5 miljard jaar) vinden we een stukje oceaanbodem dat ouder is dan 200 miljoen jaren. Tot die tijd (dus tot zo’n 200 miljoen jaar geleden) waren er dus helemaal geen oceanen op deze planeet! Dit betekent dat tot ongeveer 200 miljoen jaar geleden alle continenten één boloppervlak waren (dus gedurende ongeveer 4,3 miljard jaar vanaf de geboorte van Moeder Terra). Computersimulaties ondersteunen dit. In deze simulaties loopt onze planeet in haar huidige omvang als een soort luchtballon langzaam leeg en komen vervolgens alle kustlijnen vrijwel perfect tegen elkaar aan te liggen op een twee maal zo kleine planeet. Wie dit probeert af te doen als ‘toeval’, die weet gewoon helemaal niet wat echte wetenschap is, waarin voor toeval als toevluchtsoord immers absoluut geen plaats is.

 

De echte wetenschappelijke waarheid is namelijk dat de oceanen vanuit de bodemscheuren (ocean rifts in het Engels) steeds groter groeien. De sterkste groei vindt momenteel plaats in de Indische oceaan. Bovendien groeit er ook zo’n scheur in het oosten van Afrika, waar de volgende oceaan zal ontstaan. Met deze echte wetenschap kunnen we ook verklaren waarom het oceaanwater zout is (en het overige water zoet). De gassen die uit deze scheuren omhoog komen zitten namelijk vol met onder andere natrium en chloor. Omdat iedere middelbare scholier de chemische formule kent van wat in de volksmond keukenzout wordt genoemd, lijkt me dit argument verder overduidelijk.

 

Natuurlijk kunnen theorieën fout zijn. Het begint alleen erg vies te stinken wanneer een echte wetenschapper zo’n foute theorie onmiskenbaar weerlegt, en de academische ‘wetenschappelijke’ wereld hier vervolgens helemaal niets van wil weten. Dat overkwam Samuel Carey (1911 – 2002), die via zijn boek getiteld ‘The Expanding Earth’ onweerlegbaar aantoont waarom er helemaal geen continentendrift is. Het wordt dan nog erger wanneer Wikipedia de waarheid zelfs helemaal op zijn kop zet door te beweren dat Samuel Carey één van de eerste voorstanders zou zijn geweest van de continentendrifttheorie (link), die hij in zijn boek dus juist weerlegt! Wat hier echt op drift is geraakt, dat is uiteraard de waarheid. En dit is echt niet de enige keer dat Wikipedia glashard het omgekeerde van de waarheid verkondigd.

 

Draaien we de continentendrifttheorie om, dan krijgen we dus de echte wetenschappelijke waarheid. De continenten zijn namelijk helemaal niet op drift, maar zitten vast. Doordat de straal van onze moederplaneet heel geleidelijk steeds verder toeneemt, worden de ruimtes tussen de continenten dus steeds groter. Tot ongeveer 250 miljoen jaar geleden was het totale boloppervlak van Terra bedekt met alleen maar land (zoals we dat nog steeds kunnen zien bij bijvoorbeeld Venus). Nu maakt dit ongeveer 150 miljoen vierkante kilometers land deel uit van een veel grotere waterbol, met een totale oppervlakte van ruim 510 miljoen vierkante kilometers. Dit betekent dat 70,9 procent van het boloppervlak inmiddels water is geworden. En dat percentage zal onverstoorbaar doorgaan met groeien. Sterker nog, Samuel Carey heeft in zijn boek aangetoond dat deze groei ook nog eens steeds sneller gaat.

 

Dit alles betekent dus dat er steeds meer materie op Terra komt. Maar waar komt deze materie (zoals al dat water) dan vandaan? Nu komen we op het gebied van andere academische mythen (waarvan de meeste deze Pateo Top 10 net niet hebben gehaald), zoals die van de vermeende wet van behoud van energie. Allereerst weet de academische ‘wetenschap’ helemaal niet wat energie nu werkelijk is. En dat geldt evenzeer voor materie. En die overbekende omrekenformule tussen beide is ook helemaal niet bedacht door de plagiërende Albert Einstein (1879 – 1955), want hij heeft deze stiekem overgeschreven van Olinto De Pretto (1857 – 1921). Mijn hypothese is dat materie ontstaat uit (zon-) licht. De nadere uitleg daarvan komt in de volgende Pateo Nieuwsbrief aan bod bij het ontzenuwen van mythe nummer 5.

 

Nu we dus weten dat de vermeende continentendrift helemaal niet bestaat, kunnen we opeens ook enkele andere mysteries oplossen. In delen van het aardoppervlak die voorheen nog tegen elkaar aan lagen vinden we de restanten van precies dezelfde flora en fauna, terwijl deze delen nu mijlenver uit elkaar liggen, gescheiden door oceaanwater. Ook het plotselinge verdwijnen van de dinosauriërs heeft te maken met het steeds sneller uitdijen van onze planeet. Op een twee maal zo kleine planeet is een veel geringere ‘zwaartekracht’ (wat dat dan ook precies mag zijn). Met de huidige neerwaartse druk op het aardoppervlak zou bijvoorbeeld een Brontosaurus helemaal niet op zijn poten kunnen staan, maar alleen volledig uitgestrekt en platgedrukt op grond kunnen liggen, om vrijwel gelijk doodgedrukt te worden door zijn eigen gewicht.

 

Waarom durven de universitaire ‘wetenschappers’ niet te accepteren dat onze moederplaneet een uitdijende bol is? Dat durven ze niet omdat daardoor de ene na de andere ‘natuurwet’ zal worden ontmaskerd als een onnodig beperkende zienswijze. Dan zal duidelijk worden dat de universitaire ‘wetenschap’ de mensheid al ongeveer tweeëneenhalve eeuw heeft vastgebonden aan veel te gelimiteerd begrip van de werkelijkheid. Zullen we nu maar eens een einde gaan maken aan deze hooggeleerde misleiding? Zullen we nu massaal overstappen op Wholly Science? Ik ben graag bereid om inleidende spreekbeurten hierover te houden op alle huidige onderwijsniveaus, van basisschool tot universiteit. Laten we onszelf nu bevrijden van alle onnodig beperkende zienswijzen. En in mijn ogen is zelfs iedere vorm van beperking onnodig, want we zijn tot veel meer in staat dan menigeen voor mogelijk houdt.

 

 

Nr. 5: De mythe van zwaartekracht

 

Dat de zwaartekracht een onafhankelijke natuurkracht zou zijn is een mythe. Voordat ik echter inhoudelijk inga op de gravitatiemythe wil ik eerst de aandacht vestigen op de rol die de ‘wetenschap’ heeft ingenomen in onze samenleving. Heel lang geleden had de priesterorde het patent op de ‘waarheid’. De gewone mens geloofde dat de priesters dichter bij God stonden, en dat ze daarom een beter zicht op de waarheid zouden hebben. In onze moderne (Goddeloze) maatschappij hebben de universitaire geleerden deze rol overgenomen. En opnieuw geloven de via de leerplicht gehersenspoelde mensen dat anderen dan zijzelf een beter zicht op de waarheid zouden hebben. Wanneer een heidense ketter (iemand van buiten de academische pikorde) het lef heeft om dit universitaire patent op de ‘waarheid’ in twijfel te trekken, dan staan er genoeg adepten klaar om een dergelijke zondaar eens flink aan te vallen in de virtuele wereld van het internet. Volgens mij hoort wetenschap echter te gaan over onpartijdige waarheidsvinding. Helaas gaat de academische ‘wetenschap’ uitsluitend en alleen over het krampachtige vasthouden aan ongefundeerde theorieën. Ik kan met alle gemak vele van deze waanzinnige theorieën falsifiëren, zoals ik in de voorgaande nieuwsbrief heb gedaan met de waanzin van continentendrift (link), en zoals ik nu zal doen met de waanzin van gravitatie.

 

Iedere middelbare scholier leert bij ‘natuurkunde’ dat de gravitatiekracht tussen twee massa’s evenredig is met het product van beide massa’s gedeeld door het kwadraat van hun onderlinge afstand. Dit wordt zelfs de gravitatiewet van Isaac Newton (1643 – 1727) genoemd. Voorheen vertelden de priesters wat Gods wet zou zijn, nu verkopen ‘wetenschappers’ beschrijvende formules als (verklarende) natuurwetten. Maar hoe wordt deze gravitatiekracht dan precies overgebracht tussen beide (‘dode’) massa’s, waarvoor geen afstand te groot is? Deze pijnlijke vraag heeft de ‘natuurkundige’ science fiction opgelost door gewoon een hypothetisch deeltje te verzinnen. Dit fictieve deeltje, genaamd een graviton, heeft (in ruste) helemaal geen massa. Voor wie het niet meer kan volgen: een graviton bestaat helemaal niet in de echte wereld, maar alleen in de science fiction-formules waarvan onwetenden menen dat het wetenschappelijk zou zijn.

 

Het enige wat Isaac Newton heeft gedaan was het vangen in een wiskundige formule van de beschrijvingen van de planeetbanen. Daardoor ontstaat dus een wiskundige beschrijving, maar hebben we nog steeds geen wetenschappelijke verklaring. Deze verklaring vinden we ook helemaal niet in de fysieke werkelijkheid, zoals ik uitleg in mijn boeken over Wholly Science. De fysieke werkelijkheid komt overeen met de schaduwen op de wand in Plato’s allegorie van de grot. De fysieke wereld noem ik daarom de schaduwwereld. De academische ‘wetenschap’ heeft zichzelf opgesloten in deze schaduwwereld, wat overeenkomt met de materiële, empirische werkelijkheid. Omdat we de verklaring voor een schaduw niet op de grotwand kunnen vinden, hebben academische ‘wetenschappers’ maar een luchtkasteel vol met gefantaseerde waanzin bedacht, zoals zwarte gaten, ruimte/tijd-krommingen, antimaterie, donkere materie, donkere energie en fictieve deeltjes zoals gluonen en gravitonen. Hun denkwereld reikt niet verder dan de grotwand (lees: de werkelijkheid van de ‘dode’ materie), en daarom hebben ze binnen die begrenzing allerlei toeters en bellen gefantaseerd om toch wat meer tot samenhangende beschrijvingen te kunnen komen. Alleen onwetenden laten zich imponeren door deze nepwetenschappelijke waanzin. Voor mij gaat Hans Christian Andersens sprookje met daarin een keizer zonder kleren over deze nepwetenschap.

 

Laat ik een voorbeeld geven dat iedereen zou moeten kunnen begrijpen. Onze moederplaneet Terra beschrijft een cirkelbaan (wat eigenlijk een schroefbaan is, maar dat terzijde) om onze vaderzon Helios, en tegelijkertijd beschrijft onze maan Luna eenzelfde baan om Terra. Dankzij gegoochel met variabele ‘constanten’ kan de ‘natuurkunde’ beide banen inderdaad nauwkeurig beschrijven. Er is echter één klein probleempje. De ‘zwaartekracht’ vanaf Helios die Terra in haar baan houdt heeft vreemd genoeg totaal geen effect op Luna. Om ook dit ‘schoonheidsfoutje’ onder het tapijt te vegen is er snel weer iets nieuws bijbedacht: de gravitatiebol van Hill, vernoemd naar de Amerikaan George William Hill (1838 – 1914). Omdat Luna volgens deze cirkelredenering binnen de gravitatiebol van Terra zit, wordt Luna dus niet aangetrokken door Helios. Ha ha ha, de keizer loopt in z’n nakie!

 

Wie zich verdiept in Wholly Science, die doorziet steeds duidelijker de naakte waarheid van de universitaire science fiction, die ons steeds verder afbrengt bij het echt doorgronden van de werkelijke werking van alles in het universum. In de schaduwwereld overheersen de vitale krachten Aarde en Lucht (zoals in de oudheid bestudeerd door de Alchemie). Aarde staat onder andere voor alle fysieke eigenschappen, en Lucht voor onder andere alle chemische eigenschappen. De bovenste helft van de waargenomen werkelijkheid bestaat ook uit lucht, en de onderste helft uit aarde.

 

De wereld voor de schaduwwereld (aan de andere kant van de sluier) noem ik de protowereld. In de protowereld overheersen de vitale krachten Water en Vuur. Water staat onder andere voor alle magnetische eigenschappen, en Vuur voor onder andere alle elektrische eigenschappen. Zoals de schaduwen op de grotwand worden veroorzaakt door de objecten die het licht blokkeren, zo worden de fysieke en chemische eigenschappen uit de schaduwwereld veroorzaakt door een samenspel van magnetisme en elektriciteit (die thuishoren in de protowereld, want in de schaduwwereld nemen we uitsluitend de effecten waar van deze protokrachten). Het grote probleem hier met de academische ‘wetenschap’ is dat zowel magnetisme als elektriciteit worden opgevat als schaduwfenomenen, gekoppeld aan de uitlijning of verplaatsing van materiële deeltjes, terwijl het precies andersom is. En het elimineren uit de academische theorieën (door Albert Einstein) van de metafysische substantie van het alomaanwezige veld, genaamd Aether, heeft de blote keizer alleen maar verder het onzalige bos ingestuurd.

 

Om weer terug te komen bij de gravitatiemythe: een appel wordt helemaal niet van onderaf naar beneden getrokken, zoals Newton meende, maar van bovenaf naar onderen geduwd. Deze duwbeweging ontstaat door de constante Aetherstroom over de rondspiralende magneetlijnen. Dat is in ieder geval mijn theorie. En ik vermoed dat iemand als Edward Leedskalnin (1887 – 1951) heeft (her-) ontdekt hoe enorme koraalstenen rotsblokken door magnetische ompoling gaan zweven. Zo heeft hij zijn Coral Castle park in Florida kunnen bouwen. Ook Viktor Schauberger (1885 – 1958) en Viktor Stepanovich Grebennikov (1927 –2001) hebben zich volgens mij intensief bezig gehouden met de dynamiek van rondspiralende Aether. Grebennikov heeft een soort vliegende step gemaakt, en Schauberger heeft de Nazi’s geholpen om vliegende schotels te bouwen. Het werk van elk van deze echte wetenschappers toont onmiskenbaar aan dat zwaartekracht helemaal geen echte (natuur-) kracht is. En wie het aan den eigen lijve wil ondervinden, die doet gewoon een keer de ‘party levitation’ zoals beschreven op bladzijde 6 van het boekje ‘Opposites attract’ (link). Klik hier om een korte video te bekijken waarin dit wordt getoond.

 

Ben je nog niet overtuigd? Bruce E. DePalma (1935 – 1997) heeft in 1977 onweerlegbaar aangetoond dat roterende ballen hoger klimmen en sneller vallen (link, link). Waarom heeft de ‘natuurkunde’ dit feit vervolgens doodgezwegen? Op de website van het Massachusetts Institute of Technology staat zelfs een filmpje waarin te zien is hoe een roterende plank sneller valt dan een balletje (link), maar niemand durft de relatie met het werk van DePalma te leggen. De werking van de vliegende schotels genaamd Haunebu waaraan Schauberger heeft meegewerkt heeft immers ook alles te maken met ronddraaiende schijven.

 

Ik vind het onbegrijpelijk dat de mathematische waanzin van Einstein wel (min of meer) bij iedereen bekend is, terwijl we daar echt helemaal niets aan hebben, terwijl we met de kennis van Leedskalnin, Schauberger en Grebennikov nooit in een energiecrisis terecht waren gekomen, maar deze wetenschappelijke inzichten bij (vrijwel) niemand bekend zijn. De universitaire geleerden hebben de afgelopen tweeëneenhalve eeuw hun zakken flink kunnen vullen met ons gezamenlijke geld, waarbij ze geregeld narcistische verkleedpartijtjes hebben kunnen houden, maar nu moet het toch maar eens afgelopen zijn met hun misleidende nepwetenschap. Zullen we deze intellectuele naaktlopers daarom voortaan maar gewoon negeren?

 

 

Nr. 4: De mythe van evolutie tussen soorten

 

In 1859 verscheen een boek van Charles Darwin (1809 – 1882) waarin hij een theorie beschreef over de oorsprong van de verschillende soorten levensvormen op deze planeet. De essentie van deze theorie is dat soorten zouden evolueren in andere soorten in hun strijd om te kunnen voortbestaan. Deze evolutietheorie is echter de grootste wetenschappelijke blunder ooit. Op de van absurde leugens uitpuilende Wikipedia (link) lezen we: “De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op Aarde.” Alleen mensen met een IQ kleiner dan hun schoenmaat zullen hier misschien intrappen. Hieronder zal ik onomstotelijk aantonen waarom deze evolutietheorie faliekant fout is. Dat betekent echter niet dat al die fanatieke gelovigen het bij het juiste eind zouden hebben, want de Allerhoogste God heeft zich namelijk totaal niet (op de voorgrond) bemoeid met het scheppen van de soorten op deze planeet. De onderstaande 10 feiten bewijzen dit. Zoals ik ook al heb aangeven in de Pateo Nieuwsbrief van 7 december 2012 (link) heb ik deze feiten grotendeels ontleend aan het werk van de Amerikaanse onderzoeker Lloyd Anthony Pye (1946). Ik heb deze 10 feiten eveneens beschreven in een Engelstalig artikel, inclusief de linkjes naar het werk van Lloyd Pye (link).

 

Feit 1: De eerste dieren leefden een half miljard jaar eerder op deze planeet dan de eerste planten.

Hoe kan de natuur eencellige dieren (de prokaryoten) laten ontstaan ver voor eencellige planten (de algen)? Hier is geen natuurlijke verklaring voor. De enige logische wetenschappelijke verklaring is dat de prokaryoten hier zijn gekomen via een ruimtereis.

 

Feit 2: Vanaf het begin zijn er gelijk twee verschillende soorten prokaryoten.

Beide soorten prokaryoten, de bacteriën en de archaea, zijn zeer verschillend van elkaar. Hoe kan de natuur nu zomaar beide soorten gelijktijdig laten ontstaan (ook nog eens uit het niets)? Dat kan natuurlijk helemaal niet. En stel dat ze beide toevallig meegereisd zouden zijn op een inslaande meteoriet, hebben ze dan toevallig ook allebei voldoende proviand weten in te pakken om de lange ruimtereis te kunnen overleven? De enige logische verklaring is dat de beide soorten prokaryoten opzettelijk zijn uitgezet op deze planeet om zuurstof te produceren. Mocht de ene soort misschien niet goed werken, dan doet de andere het wellicht wel. In werkelijkheid bleken beide soorten hun werk echter uitstekend te doen. En na een half miljard jaar (!) van zuurstofproductie was de atmosfeer geschikt voor de eerste eencellige planten. De algen, als de eerste aërobe organismen op deze planeet, hebben namelijk zuurstof nodig om te leven.

 

Feit 3: Opeens is er zomaar een vele malen betere zuurstofproducent.

Ongeveer 2 miljard jaar geleden verscheen er plotseling de eukaryoot. De prokaryoten, die op dat moment al 2 miljard jaar aanwezig waren op deze planeet, hebben een uiterst eenvoudige celstructuur zonder kern. In deze enorm lange periode van 2 miljard jaren (!) hebben de prokaryoten zich totaal niet geëvolueerd. Na 2.000.000.000 jaren waren ze nog steeds exact gelijk aan de allereerste prokaryoten op deze planeet. En toen opeens, ongeveer 2 miljard jaar geleden, waren er zomaar de eukaryoten. De eukaryoot heeft een zeer complexe celstructuur met kern, heeft zuurstof nodig om te leven en is meer dan honderd keer groter dan een prokaryoot. Hoe kan de natuur nu van een ‘peutertekening’ (de prokaryoot) in één stap evolueren naar een ‘proefschrift’ (de eukaryoot)? Hier is geen natuurlijke verklaring voor. De enige logische wetenschappelijke verklaring is dat de ‘hoogontwikkelde’ eukaryoten opzettelijk zijn uitgezet (toen de tijd daarvoor rijp was) om de zuurstofproductie op deze planeet fors te versnellen.

 

Feit 4: Opeens zijn er zomaar duizenden soorten zeeplanten en –dieren.

Ongeveer 530 miljoen jaren geleden verschenen er in een evolutionair gezien zeer korte periode opeens duizenden soorten zeeplanten en –dieren. Deze soorten vormen de oerouders van alle huidige en uitgestorven levensvormen. Alle historische en huidige levensvormen zijn terug te voeren op deze oorspronkelijke groep van oersoorten. Dit plotseling verschijnen van duizenden soorten (zowel flora als fauna) wordt de Cambrische explosie genoemd, waarvoor wederom geen natuurlijke verklaring is. De enige diersoort van deze eerste lichting die heden ten dage nog steeds voorkomt is de degenkrab, en deze ziet er na meer dan een half miljard jaar (van niet evolueren) nog precies hetzelfde uit als de fossiele afdrukken van zijn oeroude voorouders. De degenkrab had blijkbaar gewoon geen zin om mee te doen aan de Darwinistische evolutietheorie. De enige logische wetenschappelijke verklaring voor de Cambrische explosie is dat deze plotselinge variëteit aan levensvormen doelbewust is uitgezet.

 

Feit 5: Er is geen enkel bewijs voor het evolueren van de ene hoofdsoort naar een andere.

De basisaanname onder de Darwinistische evolutietheorie is dat een hoofdsoort geleidelijk evolueert naar een volgende hoofdsoort. Dit heet macro-evolutie. Dit idee is overduidelijk onjuist, want na meer dan honderdvijftig jaren van onderzoek is er nul komma nul bewijs gevonden dat deze onjuiste veronderstelling ook maar enigszins zou kunnen ondersteunen. Macro-evolutie (tussen hoofdsoorten) bestaat namelijk helemaal niet. Er bestaat alleen micro-evolutie (binnen hoofdsoorten). Alleen dwazen kunnen nog steeds geloven in toevallige macro-evolutie. Dergelijk verdwaasde mensen kun je ook eenvoudig wijsmaken dat de zwart-witte orka heel lang geleden aan land is gekropen, pootjes kreeg, veranderde in een zwart-witte koe, die vervolgens op reis ging naar China om daar, na te leren boompje klimmen, veranderde in een zwart-witte panda.

 

Feit 6: Er zijn vele essentiële verschillen tussen aapwezens en mensen.

Ongeveer 4 miljoen jaar geleden gingen sommige aapsoorten steeds meer rechtop lopen. Sommige van deze aapsoorten zijn vandaag de dag nog steeds aanwezig, zoals de gorilla, de chimpansee, de orang-oetan en de gibbon. Ongeveer 2 miljoen jaar geleden groeiden deze aapsoorten uit tot rechtoplopende aapwezens. Nu komen we op het vlak waar ‘wetenschappers’ opzettelijk hebben gefraudeerd om de onwetenschappelijke evolutietheorie overeind te kunnen houden. Deze rechtoplopende aapwezens zijn namelijk voorgesteld als voorlopers van de menswezens. Er zijn echter fundamentele verschillen tussen beide hoofdsoorten, waardoor we deze fraude eenvoudig kunnen blootleggen. Aapwezens hebben even lange armen als benen, terwijl menswezens veel kortere armen hebben dan benen. Aapwezens hebben sterke, zware, dikke botten die niet snel breken. Menswezens hebben echter dunne, lichte botten die redelijk eenvoudig kunnen breken. Aapwezens hebben geen voorhoofd, geen kin, en een vooruitstekende mond. Menswezens hebben echter wel een voorhoofd, wel een kin, en geen vooruitstekende mond. Aapwezens kunnen ook ’s nachts goed zien, terwijl menswezens slecht nachtzicht hebben. Aapwezens hebben een volledig behaarde huid die hen beschermt tegen kou en beschadigingen in ruige omgevingen. Menswezens zijn echter volstrekt niet in staat te overleven in koude of ruige omgevingen zonder hun huid te beschermen (met behulp van dierenhuiden of andere kleding).

 

Kijk nu maar eens opnieuw naar de voorstellingen die gemaakt zijn van het aapwezen dat door ‘wetenschappers’ volkomen onjuist is gecategoriseerd als “Homo Erectus”. Een correcte aanduiding voor deze soort is dan ook “Simia Erectus”, want het is een rechtoplopende (erectus) aap (simia in het Latijn), en in de verste verte geen mens (homo in het Latijn). Deze rechtop lopende aapwezens worden door de universitaire nepwetenschap consequent afgebeeld met mensenlichamen (die dus totaal niet overeenkomen met de gevonden skeletten!) gehuld in dierenhuiden. Deze wezens hadden (en hebben) helemaal geen kleding nodig. Dit is dus wetenschappelijke fraude van de bovenste plank, bedoeld om onwetende mensen onwetend te houden. Apen en mensen zijn twee volstrekt verschillende hoofdsoorten. Een jonge vrouwelijke gorilla is in staat om zonder enige problemen het allersterkste mannelijke menswezen in stukken te scheuren, mocht dat nodig zijn. De mensen staan evolutionair gezien dan ook helemaal niet boven de apen. De mensen hebben zelfs een paar chromosomen minder dan de apen! Er is hiervoor maar één logische wetenschappelijk conclusie: De aanwezigheid van de mens op deze planeet is niet natuurlijk. Daarom is het voor veel mensen ook zo lastig om in harmonie met de natuur te leven.

 

De mens is dus niet als vanzelf geëvolueerd uit aapwezens. Hoe het wel is gegaan staat beschreven op de alleroudste geschriften (voor zover nu bekend). Op deze Sumerische kleitabletten staat in spijkerschrift dat reptielwezens van een andere planeet de mens via genetische manipulatie hebben geschapen (naar hun eigen beeld) op basis van de hoogst ontwikkelde aapwezens, althans volgens de lezing hiervan door Zecharia Sitchin (1920 – 2010). Zouden wij nu naar een bewoonde planeet kunnen reizen, dan zouden we inmiddels ook tot een dergelijke schepping in staat zijn. De mens is dus voor de helft een buitenaards wezen. Via in vitro fertilisatie (IVF) is een eicel van een vrouwelijk aapwezen bevrucht met een zaadcel van een buitenaards mannelijk reptielwezen. Het probleem waar de Scheppers mee zaten was dat ze zelf 23 chromosoomparen hebben, terwijl de aapwezens beschikken over 24 chromosoomparen (dus een paar meer). Ze hebben dat probleem uiteindelijk weten op te lossen door twee chromosomen in de eicel van het vrouwelijke aapwezen via genetische manipulatie aaneen te smeden tot één chromosoom, waarna een succesvolle samensmelting met de 23 chromosomen van de mannelijke, buitenaardse zaadcel mogelijk werd. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat de menswezens zichzelf konden gaan voortplanten (wat aanvankelijk onmogelijk was vanwege de afstootreactie in de baarmoeder van de lichaamsvreemde zaadcel) hebben de Scheppers beenmergtransplantatie toegepast. Pas nadat de stamcellen van de mensman door het immuunsysteem van de mensvrouw waren geaccepteerd, konden de Adam en Eva zelf voor nageslacht zorgen. Daar ging dus het verhaal van de rib van Adam over.

 

Feit 7: Geëvolueerde aapwezens leven nog steeds op deze planeet.

Ongeveer de helft van het landoppervlak op deze planeet dat niet is bedekt met ijs, is onbegaanbaar voor mensen, en is dus onbekend terrein voor ons. Dit terrein omvat met name de enorme oerbossen. Aan de grenzen van deze, voor mensen onbegaanbare wouden, zijn sinds mensenheugenis veelvuldig hoogontwikkelde aapwezens waargenomen. Deze geëvolueerde aapwezens zijn benoemd als Sasquatch, Yeti of Bigfoot. Deze waarnemingen gaan door tot de dag van vandaag, en worden soms ook vastgelegd op video (link). Onwetende mensen denken dat het om verklede grappenmakers gaat. Ook dat gebeurt. Maar er zijn daarnaast vele authentieke vastleggingen van echte geëvolueerde aapwezens. Deze intelligente aapwezens zijn voornamelijk ’s nachts actief, in de gebieden waar beren overdag de baas zijn. Slechts bij hoge uitzondering worden ze soms gevangen door mensen. Alleen het allerdomste geëvolueerde aapwezen heeft zich door de mensen laten vangen, zij het pas na 60 jaar gericht zoeken! En dan doel ik op het zwart-witte, veganistische aapwezen dat benoemd is als panda. De panda is namelijk nadrukkelijk geen beer, maar een bijzonder onintelligent aapwezen.

 

Feit 8: Opeens zijn er gedomesticeerde planten en dieren.

Er is geen natuurlijke verklaring voor de oorsprong van gedomesticeerde planten zoals maïs en tarwe, noch voor de oorsprong van gedomesticeerde dieren, zoals runderen, schapen, geiten en varkens. Ook hier is genetische modificatie de enige logische verklaring voor hun bestaan op deze planeet. Het beste bewijs voor doelbewuste genetische manipulatie is de cheeta, dat een genetische mix is van een hond en een kat. Bovendien hebben alle cheeta’s precies hetzelfde DNA-profiel. Dit bewijst dat dit dier niet natuurlijk is, maar in plaats daarvan een kloon, ontworpen voor de jacht (door de Scheppers).

 

Feit 9: Het genetische ontwerp van de mens zit boordevol weeffouten.

De Scheppers hebben de nieuwe soort (de menswezens) geschapen (naar hun eigen evenbeeld) omdat ze slaven nodig hadden om het zware werk voor hen te gaan doen, want ook dat kunnen we lezen in de Sumerische kleitabletten. Op die tabletten staat in spijkerschrift geschreven dat de mens is geschapen om goud te gaan delven in het zuidelijke deel van Afrika. Waarschijnlijk was het voor de Scheppers erg lastig om een stabiele nieuwe soort te scheppen die voldeed aan alle verwachtingen, want deze nieuwe soort zit nog steeds boordevol “weeffoutjes”. Er zijn meer dan 4.000 genetische afwijkingen gedocumenteerd voor de menswezens, die nu ongeveer 200.000 jaar aanwezig zijn op deze planeet. Gezien het feit dat de natuur erg goed is in het wegwerken van genetische foutjes is dit des te opmerkelijker. Waarschijnlijk hebben de Scheppers op een gegeven moment tegen elkaar gezegd: “Zo is het wel goed genoeg. Dit is daarom de definitieve versie. We houden nu op met genetisch manipuleren. We gaan deze versie uitzetten.”

 

Een bekende Nederlander die helemaal in de ban was geraakt van Sitchins lezing van de Sumerische kleitabletten was Bram Vermeulen (1946 – 2004). In november 2003 gaf hij in Amsterdam hier een zeer bijzondere voordracht van drie kwartier over, die onder andere via youtube kan worden bekeken (video). Op maandagavond 5 januari 2004 werd deze voordracht op de Nederlandse televisie uitgezonden via de RVU op Ned. 3 vanaf 20:05 uur (link). Negen maanden later overleed de 57-jarige Bram volkomen onverwachts op vakantie in Italië. Als officiële doodsoorzaak is een hartinfarct opgegeven. Ben ik de enige die vermoed dat Bram is vermoord omdat hij teveel mensen kon bereiken?

 

Feit 10: Er is een authentieke, buitenaardse schedel gevonden.

Er is een 900 jaar oude, echte schedel gevonden van een wezen met een veel grotere hersenpan dan de onze (die van menswezens zoals wij). Lloyd Pye heeft deze schedel in zijn bezit gekregen om te onderzoeken. Het is inmiddels bewezen dat dit niet de schedel van een mens kan zijn geweest, noch van een aapwezen. Lloyd heeft deze schedel benoemd als de Starchild Skull. Het vermoeden bestaat dat deze schedel afkomstig is van een wezen dat behoort tot de soort die ik hierboven steeds heb aangeduid als de Scheppers. In de Sumerische kleitabletten kunnen we inderdaad lezen dat deze Scheppers van boven zijn gekomen. Daarin wordt consequent gesproken over meervoud, dus meerdere Scheppers. Nergens op deze kleitabletten vinden we een verwijzing naar een oude man met een lange baard die deel uit zou maken van deze groep van Scheppers. Dit betekent dat we niet alleen de Darwinistische evolutietheorie naar het rijk der fabelen kunnen verwijzen, maar ook de misvatting dat de mens is geschapen door een almachtige God (enkelvoud). De menswezens zoals jij en ik zijn ongeveer 200.000 jaar geleden door ruimtereizigers geschapen. Uiteraard heeft de eeuwige, almachtige, alwetende, alom aanwezige God die Heer is, dit alles gadegeslagen, en zag God dat het goed was.

 

 

Nr. 3: De mythe van de Holocaust

We zijn nu dus aangekomen in de Top 3 van de meest hardnekkige mythen aller tijden. En elk van deze drie zal mogelijk tot veel commotie leiden. De nummer 3 die hieronder wordt ontzenuwd staat vast en zeker garant voor onvoorstelbaar veel ‘vuurwerk’. Dat heeft ook alles met de gekozen naam te maken, want het (Latijnse) woord ‘holocaust’ betekent ‘brandoffer’. Het zijn echter geen Joodse gelovigen die zijn gebrandofferd, maar het gezonde verstand van de mensheid.

 

Volgens de officiële (valse) geschiedschrijving zijn er in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden vermoord. Laten we beginnen met het vaststellen dat het woord Jood verwijst naar een mens die gelooft in (onder andere) de Torah. We kunnen het immers niet hebben over een bepaald ras, want er bestaat helemaal geen Joods ras, zoals is ontzenuwd bij Mythe nummer 10. Voor de officiële lezing van 6 miljoen vermoorde Joodse gelovigen bestaat echter totaal geen bewijs. Op geen enkele muur in Auschwitz zijn bijvoorbeeld sporen van gifgas aangetroffen. Ook zijn nergens stoffelijke resten aangetroffen die ook maar een begin van een bewijs zouden kunnen zijn van een dergelijke massamoord. In 2011 heeft een zekere Gewain op het forum van Stormfront.org tien bewijzen gegeven die een definitief einde maken aan de mythe van de Holocaust, die ik integraal heb overgenomen op mijn website (link). Het meest treffende bewijs ligt voor mij in de volkstellingen. In de Wereld Almanak van 1938 worden 15,748 miljoen Joden geteld. En in de Wereld Almanak van 1947 staat de teller op 15,688 miljoen Joden. Het verschil is minder dan 60.000 mensen. Indien er in de tussenliggende jaren 6 miljoen Joden zouden zijn vermoord, dan dienen er dus ook nagenoeg 6 miljoen Joodse baby’s te zijn geboren in diezelfde periode, of hebben zich snel bijna 6 miljoen ‘heidenen’ bekeerd tot het Joodse geloof. Het zal iedereen duidelijk zijn dat dit uiteraard niet is gebeurd en dat de Holocaust dus een mythe is. Ook uit de officiële tellingen van het Rode Kruis blijkt dit (link). Deze vermeende Holocaust is daarom wellicht de ergste vorm van geschiedvervalsing sinds mensenheugenis (link).

 

Wist je trouwens dat het wereldberoemde ‘Dagboek van Anne Frank’ ook een vervalsing is, want het oorspronkelijke manuscript is namelijk grotendeels met een ballpoint geschreven, en die waren er toen nog niet (link). Dagelijks staat er een lange rij te wachten voor het museum in Amsterdam dat is gebaseerd op dit nepdagboek. Op een vergelijkbare manier zijn ook de werken van Shakespeare helemaal niet echt, want de geschriften met deze naam erop zijn in het geheim geproduceerd door een ingehuurd schrijverscollectief, om zo ook Engeland een ‘geniale’ auteur te bezorgen, die in werkelijkheid zelfs helemaal niet eens heeft bestaan (link).

 

Wat er werkelijk is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog (WWII) is dat er naar schatting 50 miljoen menswezens zijn gedood en, voor zover ik weet, niet één reptielwezen. Indien de reptielwezens (in mensengedaanten) inderdaad als doel hebben om de populatie van menswezens te reduceren tot onder het aantal van 500 miljoen (zoals staat beschreven op de Georgia Guidestones), dan hebben ze tijdens WWII goede zaken gedaan. Wellicht staan ze te trappelen om via WWIII hun karwei af te maken. Wat ik bedoel met reptielwezens, wil je misschien weten? Reptielwezens zijn wezens waarbij hun doen en laten nagenoeg volledig wordt aangestuurd door hun hersenstam, wat ook wel het reptielenbrein wordt genoemd. Het hogerliggende limbisch systeem heeft bij deze reptielwezens nagenoeg geen invloed. Daarom hebben deze reptielwezens ook geen geweten. We kunnen ze het beste typeren als psychopaten en sociopaten. Ik durf gerust te stellen dat alle leidinggevende bovenin onze samenleving, niet één uitgezonderd, een dergelijk reptielwezen is. Iemand met een normaal ontwikkeld geweten zou namelijk vanwege ernstige gewetenswroeging helemaal niet op dat niveau kunnen functioneren in onze huidige, krankzinnige maatschappij.

 

Verder heb ik het al vaker gehad over de onlogica van de naam Nazi. Want wanneer het een afkorting zou zijn geweest van het Duitse woord Nationalsozialismus, dan zou het Naso moeten zijn geweest. In werkelijkheid verwijst Nazi naar Asjkenazi of Ashkenazi in het Engels. Adolf Hitler was zelf een Asjkenazi-Jood. Het verhaal dat hij Joden zou haten is volkomen lariekoek. Hij is heel zijn leven omringd geweest door Joodse gelovigen. Waar Adolf H. in werkelijkheid een enorme hekel aan had, dat was aan de Duitsers (als vertegenwoordigers van de ‘gewone’ mens). Daarom heeft hij zijn Kehlsteinhaus (vrij vertaald: Adelaarsnest) ook zo ver mogelijk richting Oostenrijk laten bouwen, om daar zo ver als het kan uit de buurt te zijn van al die door hem gehate gewone mensen. Adolf H. en zijn opdrachtgevers beschouwden zichzelf als wezens die (ver) boven de gewone mens verheven waren. Ze meenden Übermenschen te zijn, maar in werkelijkheid waren ze psychopatische en sociopatische reptielwezens. Deze nazi-reptielen hebben de Tweede Wereldoorlog ook helemaal niet verloren. Ze hebben 50 miljoen menswezens elkaar laten vermoorden, en daarna hebben ze zich snel verstopt, voornamelijk op de continenten Antarctica en Amerika.

 

Deze reptielwezens maken nog steeds de dienst uit op deze planeet. Zoals ik al heb aangegeven bij de bespreking van Mythe nummer 7 (link) staat het Britse reptielenhuis (Windsor) bovenaan deze psychopatische pikorde. Opvallend hoog in deze reptielenpiramide vinden we het Nederlandse reptielenhuis (Van Amsberg). Het heeft destijds bijzonder lang geduurd voor reptielwezen W.A. van A. een bijpassend reptielenvrouwtje wist te vinden. Uiteindelijk is dat gelukt, want zijn vrouw stamt net als hijzelf af van de Duitse landheer Pieter Halbach (1634 – 1686). Voor de camera’s kunnen ze (inmiddels) prima toneelspelen, en anders worden de opnames gewoon overnieuw gedaan. Maar wie zich afstemt op het eigen gevoel, die laat zich hierdoor echt niet misleiden. De moeder van W.A., die achter de schermen nog altijd gewoon de dienst uit maakt, is het meest koudbloedige wezen dat ik tot nu toe in mijn leven ben tegengekomen. En dat haar vader geen geweten had is inmiddels allang geen staatsgeheim meer. Maar goed, zo heb ik wel genoeg geschreven over deze kille reptielwezens.

 

Laten we nog even terugkomen op de Mythe van 6 Miljoen. Waarom is nu precies dit aantal gekozen voor deze geschiedvervalsing? Als kind keek ik op de televisie naar de avonturen van de man van 6 miljoen. Een miljoen is verder een getal met 6 nullen. De numerologische waarde van ‘Million Jews’ is ook een 6. Is ‘6 miljoen Joden’ wellicht een verborgen verwijzing naar 666? Ook de ster die hiervoor als symbool is gebruikt heeft 6 punten. In de jaren voorafgaand aan de WWII (van 1915 tot 1938) hebben maar liefst 10 kranten bericht over het aantal van ‘6 miljoen Joden’ die zouden zijn vervolgd (video). Conclusie: een overduidelijke toepassing van neurolinguïstisch programmeren bedoeld om de mensheid te hersenspoelen. Daarom werden al die afschuwelijke (ahum) ‘holocaustontkenners’ tot nu toe dus ook zo keihard aangepakt in de mainstream media, want ze vormen immers een bedreiging voor dit mind control-programma. Kom maar op verslaggevende loonslaven, zou ik zeggen! Met welke van de onweerlegbare feiten zouden jullie willen beginnen? Ik weet dat de waarheid ook hier zal zegevieren, en dat weten jullie diep van binnen natuurlijk ook.

 

Een belangrijk doel (van de machtspiramide van de reptielwezens) van WWI was, naast het uitmoorden van ongeveer 8,5 miljoenen menswezens, het stichten van Palestina als een Engels mandaatgebied na dit gebied te hebben veroverd op het Ottomaanse rijk. Daarna kwam WWII met als belangrijk doel het stichten van de staat Israël in dit gebied. Beide oorlogen waren dus feitelijk zetten in een veel groter spel. Het onthullen van ook dit grotere plaatje is mogelijk via Wholly Science.

 

 

Nr. 2: De mythe van de historische Jezus

 

Wat kan nog erger zijn dan de Holocaust te ontkennen? Dat is natuurlijk de ontkenning van het bestaan van de historische Jezus. Dat er ongeveer 2000 jaar geleden een mens genaamd Jezus zou hebben geleefd is inderdaad Mythe nummer 2, die hieronder wordt ontzenuwd.

 

Zijn er historische bewijzen die aantonen dat er ongeveer tweeduizend jaar geleden een man genaamd Jezus (of welke variant hiervan dan ook) heeft geleefd in een gebied ten oosten van de Middellandse zee dat in de oudheid bekend stond als Kanaän en later, vanaf de Romeinse bezetting, als Palestina? Het onverbiddelijke antwoord op deze vraag is: Nee! Er is niet één betrouwbare historische bron die ook maar een piepklein deel van de verhalen in het Nieuwe Testament over deze Jezus kan bevestigen. Daarentegen zijn er inmiddels tenminste twintig boeken geschreven over deze Jezusmythe (link):

o       The Ruins of Meditation on the Revolutions of Empires and the Law of Nature - Constantin-François Volney (1796) [in het Engels]

o       Christus und die Cäsaren - Bruno Bauer (1877) [in het Duits]

o       Pagan Christs - John Robertson (1903) [in het Engels]

o       The Historical Jesus - John Robertson (1916) [in het Engels]

o       Did Jesus Ever Live of Is Christianity Founded Upon a Myth - Historicus (pseudoniem van Jacob Benjamin, 1972) [in het Engels]

o       The Survival of the Pagan Gods - Jean Seznec (1972) [in het Engels]

o       Jezus de Nazoreeër. Een studie over de historiciteit van Jezus en de oorsprong van het christendom - Pierre Krijbolder (1976)

o       The Historical Evidence for Jesus - G.A. Wells (1982) [in het Engels]

o       The Dead Sea Scrolls and the Christian Myth - John M. Allegro (1992) [in het Engels]

o       The Jesus Myth - G.A. Wells (1999) [in het Engels]

o       Jesus: One Hundred Years Before Christ: A Study in Creative Mythology - Alvar Ellegård (1999) [in het Engels]

o       The Jesus Mysteries: Was the 'Original Jesus' a Pagan God? - Timothy Freke & Peter Gandy (1999) [in het Engels]

o       The Crucial Bridge: The Elijah-Elisha Narrative as an Interpretive Synthesis of Genesis-Kings and a Literary Model for the Gospels - Thomas L. Brodie (2000) [in het Engels]

o       Deconstructing Jesus - Robert M. Price (2000) [in het Engels]

o       The Incredible Shrinking Son of Man: How Reliable is the Gospel Tradition? - Robert M. Price (2003) [in het Engels]

o       The Roman Origins of Christianity - Joseph Atwill (2003) [in het Engels]

o       Caesar's Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus - Joseph Atwill (2005) [in het Engels]

o       The Pagan Christ:Recovering the Lost Light - Tom Harpur (2005) [in het Engels]

o       The Messiah Myth: The Near Eastern Roots of Jesus and David - Thomas L. Thompson (2005) [in het Engels]

o       War Jesus Caesar?: Eine Suche nach dem römischen Ursprung des Christentums - Francesco Carotta (2009) [in het Duits]

 

De enige ‘bronnen’ die de indruk zouden geven dat de menselijke Jezus twee millennia geleden zou hebben geleefd zijn de vier Evangeliën. Het oudste van deze vier is volgens alle onderzoekers het Evangelie van Markus. In dit Evangelie lezen we echter niets over de maagdelijke geboorte, niets over de Bergrede, niets over het ‘Onze Vader’ en evenmin iets over vele andere belangrijke feiten in het veronderstelde leven van deze Jezus. Al deze bijzonderheden werden pas zo’n 40 jaren later toegevoegd in de Evangeliën van Mattheüs en Lucas. In het Evangelie van Markus is Jezus een mens, maar in de Evangeliën van Mattheüs en Lucas is hij een halfgod, en in het laatst geschreven Evangelie van Johannes wordt Jezus zelfs neergezet als God zelf. En er zijn daarnaast nog veel meer opvallende verschillen die de Jezusmythe nog verder ondersteunen (link).

 

Wist je trouwens dat Markus, Mattheüs, Lucas en Johannes helemaal niet de namen zijn van de auteurs van deze Evangeliën? Het is volstrekt onbekend wie de echte (over-) schrijvers zijn geweest van deze geschriften. Stel dat Jezus inderdaad in het vierde jaar voor onze huidige jaartelling zou zijn geboren, zoals wordt beweerd, en dat hij inderdaad op 33 jarige leeftijd aan het kruis werd genageld (wat dan in het jaar 28 van onze jaartelling moet zijn gebeurd), dan wacht je toch geen half mensenleven (minimaal 40 jaar) voordat je al die wonderbaarlijke belevenissen eens gaat opschrijven? Wanneer we in een kring een verhaal van mond tot oor laten gaan, dan is er immers in een paar minuten al een compleet andere versie ontstaan. Hoe langer er wordt gewacht met het opschrijven, des te minder waarheidsgetrouw het verslag zal zijn.

 

Het verhaal van de historische Jezus is dus een mythe. Maar dat is echter niet het einde van het verhaal van Jezus. Sterker nog, het besef dat Jezus helemaal geen mens is vormt het vertrekpunt voor het leren begrijpen van de enige echte ware Jezus. En het is dan ook deze ware Jezus die Leonardo da Vinci (1452 – 1519) aan het einde van de 15e eeuw heeft geschilderd in ‘Het Laatste Avondmaal’, zoals ik beschrijf in mijn meest recente boek ‘Understanding God’. Da Vinci had namelijk kennis van Astrotheologie, wat een belangrijke plaats inneemt binnen Wholly Science. Da Vinci wist dat Jezus de personificatie is van onze zon, die ik Helios noem. Jezus is dus de zon van God. Ieder jaar sterft Onze Vader in de Hemel (alias Jezus of Helios) tijdens de winterzonnestilstand aan het kruis (van de Zodiak) om vervolgens na drie dagen (tijdens de zonsopkomst van 25 december) weer op te staan uit de dood. Astrotheologie kan met het grootste gemak alle Christelijke feestdagen verklaren, zoals ik al in 2011 heb beschreven (link). Onwetenden hebben echter van de geboorte en de wedergeboorte twee aparte gebeurtenissen gemaakt.

 

De vier Evangeliën zijn verder ook nog eens in het Grieks geschreven, dus niet in het Aramees (de spreektaal destijds) in Palestina, en ook niet in het Hebreeuws. Wat vertaald is als Jezus (in het Nederlands) staat in de oorspronkelijke Griekse versie geschreven als ΙΗΣΟΥΣ (uit te spreken als Iesous oftewel Jésoes). De verantwoordelijken achter de (geheime) organisatie van de Jezuïeten weten dit alles allang. In hun logo staat een soort Latijnse variant op de eerste drie letters van deze Griekse naam, namelijk IHS, pontificaal in het midden van een symbolische afbeelding van de zon Helios (of Jezus). En ook de machthebbers in het Vaticaan weten dat het om de zon van God draait, die ze sinds 1993 via een bijna 2 meter brede telescoop op Mount Graham in de USA-staat Arizona permanent in de gaten houden. Wist je dat het Vaticaan ook eigenaar is van de oudste sterrenwacht? Kijk verder maar eens goed naar de symboliek die we vinden in dit machtsbolwerk. Voor kenners is het volkomen duidelijk dat de Egyptische Zonnegod Ra en de Christelijke Jezus Christus gewoon personificaties zijn van de zon Helios, evenals Surya uit de Indische Veda's, Shamash uit de tijd van Mesopotamië en (Kinich) Ahau van de Maya’s. Na Helios noemden de Oude Grieken deze zonnegod ook Apollo, gevolgd door Mithras. De zon Helios (alias Jezus, Ra, Surya, Shamash, Ahau, Apollo, Mithras of welke andere naam dan ook) is inderdaad de scheppende God op het niveau van ons zonnestelsel (het niveau van Sol), zoals Wholly Science laat zien. Maar boven onze Vader in de (vierde) Hemel vinden nog drie hogere Hemelen. De Opperschepper God zetelt in de allerhoogste Hemel, wat de zevende Hemel is (het niveau van Do), zoals ik beschrijf in mijn boek ‘Understanding God’.

 

Laat ik er verder geen enkel misverstand over laten bestaan dat ik de boekencollectie die in het Nederlands de Bijbel wordt genoemd, en in het Engels ‘The Holy Bible’ of ‘The Scripture’, terdege beschouw als de verwoording van de Wil van God (door naar schatting ongeveer 40 verschillende verwoorders of vertalers, over een tijdspanne van ongeveer anderhalf millennium). De kern van het Oorsponkelijke Testament van God is dat ieder mens die zich niet houdt aan Zijn regels, beter bekend als de Tien Geboden, voor Hem dood is. Om deze zondaars toch nog een tweede kans te kunnen bieden, is er daarna aan dat Oude Testament een Tweede Testament toegevoegd. In dat Nieuwe Testament wordt aan de hand van een personificatie van de lokale Lichtbrenger aan dode zondaars uitgelegd hoe zij zichzelf voor God weer tot leven kunnen wekken (link).

 

De Bijbel leest zo lastig omdat het een rechtsgeldig testament is, en het daarom is geschreven in een juridische taal. Vervolgens is dit Goddelijke Testament (bestaande uit twee delen) als sjabloon misbruikt door de wezens die bezeten zijn van een onstilbare honger naar macht. Zowel de wetgevende macht binnen landen (en daar overheen) als de religies hebben zeer geniepig het Testament van God misbruikt om hun zelfbedachte regels aan hun onderdanen op te leggen. Ieder mens heeft vanaf de geboorte automatisch een Verbond met God, zoals dat immers rechtsgeldig is vastgelegd in Gods Eerste Testament. Dit Goddelijke Covenant met ieder kind van God wordt echter onmiddellijk verbroken zodra er een verbinding wordt gelegd met een afgod. En voor God is iedere staat en iedere religie een afgod. Het woord ‘religie’ bewijst de moedwil achter de misleidingzaak, want ‘re’ betekent ‘opnieuw’ en het Latijnse ‘ligare’ betekent ‘binden’. Iedere gelovige, ongeacht om welke religie het gaat, laat zich dus opnieuw binden en verliest daardoor onmiddellijk het recht op Gods Erfenis zoals vastgelegd in Diens Testament. Daarom, mijn waarde nieuwsbrieflezer, ja ik bedoel jou, is het misschien een idee om het Nieuwe Testament eens grondig te gaan bestuderen om te zien hoe jij jouw goddelijke geboorterecht kunt gaan herstellen. Want daar gaat het Nieuwe Testament ook over. Wie daarin slaagt wordt voor God opnieuw geboren inclusief het bijbehorende geboorterecht op Gods nalatenschap. Dan is in ons de Christus opnieuw opgestaan. Het verhaal van de Christus gaat dus over ons. Wij kunnen herrijzen uit de dood, want eerlijk gezegd zijn we bijna allemaal allang dood voor God. Jezus en Christus hebben dus ook helemaal niets met elkaar te maken. Jezus is de zon Helios. En Christus zijn we zelf vanaf onze wedergeboorte, waardoor we ons weer onder God hebben gesteld. Daarom is de titel van mijn nieuwste boek ook ‘Under-standing God’, wat voor mij ook betekent ‘Standing under God’ (dus ‘Staan onder God’ in het Nederlands).

 

 

Nr. 1: De mythe van de levende Duivel

 

Dan is nu de allergrootste mythe aan de beurt. Op nummer 1 van de Pateo Mythe Top 10 staat de levende Duivel. De Duivel leeft namelijk helemaal niet. De Duivel is dood. Veel goedgelovigen denken nu wellicht opgelucht adem te kunnen halen, maar niets is minder waar.

 

Net als Sinterklaas is ook het bestaan van de levende Duivel een mythe die door religieuze machtswellustelingen is bedacht om gelovigen via angst te kunnen controleren. Dit duivelse verzinsel heeft in de loop der jaren vele namen gekregen zoals Satan, Lucifer, Baphomet, Astaroth, Azazot, Loki, Mephisto, Mammon, Diabolus, Beëlzebub en nog veel meer. Zelfs de bekende toverspreuk (voor kinderen) Abracadabra was oorspronkelijk ook een naam van de Duivel, terwijl deze spreuk later werd gebruikt om zogenaamde duivelse demonen weg te drijven.

 

Het overbekende (onzin-) verhaal vertelt dat God de jaloerse Duivel (die volgens zeggen de mooiste, slimste en volmaaktste was van alles en iedereen) een lesje wilde zou willen leren en hem daarom buiten de deur zou hebben gezet. Vervolgens zou die Duivel uit rancune zijn best zijn gaan doen om aan te tonen dat hij een nog grotere schepper dan God zou zijn. Even op zijn Engels: While God creates Good, the Devil creates Evil. Oftewel, we hebben het dus over de oeroude strijd van GO(O)D versus (D)EVIL. Er is alleen een klein probleempje met deze zienswijze, want op het allerhoogste niveau van God bestaat alleen maar heelheid (of éénheid, zoals sommigen zeggen). De dualiteit (of twee-éénheid) tussen bijvoorbeeld goed en kwaad ontstaat pas op het niveau onder God. Wholly Science laat zien dat God overeenkomt met het niveau van Do, terwijl de dualiteit pas ontstaat op het niveau van Si. Kortom, God kan op het niveau van de Zevende Hemel helemaal niemand buiten de deur zetten. Alles op dat allerhoogste niveau van bewustzijn vormt gezamenlijk immers één onlosmakelijke Heelheid.

 

Er zijn mensen die geloven dat de Duivel wordt geholpen door 72 gevallen wachters. Wanneer we een volledige cirkel (wat voor mij symbool staat voor het Goddelijk Bewustzijn van Oneindige Heelheid) delen in 5 gelijke delen, dan omvat ieder deel 72 booggraden. Verbinden we die 5 hoekpunten, dan ontstaat een pentagram (wat voor velen symbool staat voor de Duivel). Evenzo komt het woord Aartsengel van het Engelstalige Archangel, wat gewoon een verbastering is Arc(h) Angle, oftewel booghoek of booggraad. En die booggraden hebben weer alles te maken met de reis van Gods zon Jezus door de Zodiac. Als sneeuw voor diezelfde Helios verdwijnt op deze manier de angst voor de levende Duivel via de bestudering van Wholly Science.

 

Kortom, de levende Duivel bestaat dus helemaal niet, evenmin als de historische Jezus (zoals besproken bij Mythe nummer 2). De levende Duivel heeft de historische Jezus dus ook nooit op de proef gesteld. De werkelijke betekenis van deze parabel is dat wij onszelf op de proef stellen door in ons huidige lichaam dit leven te leiden (vanaf het lage niveau van Re) terwijl we in essentie deel uit maken van het allerhoogste niveau van God (op het niveau van Do). Ieder van ons heeft in dit leven namelijk een keuze gemaakt tussen Jezus of de Duivel. Wie erin is geslaagd om het eigen goddelijke geboorterecht te herstellen (volgens de clausule zoals deze staat beschreven in het Tweede Testament), die heeft in zichzelf de Christus (of Christ in het Engels) tot leven gebracht (zoals ook al aangegeven bij het bespreken van Mythe nummer 2). Alle anderen, helemaal niemand uitgezonderd, hebben in zichzelf dus de Antichrist tot leven gewekt. Lees de Tien Geboden er nog maar eens goed op na, want dit zijn absoluut geen vage richtlijnen. Het probleem is echter dat niemand tot op heden echt heeft begrepen wat deze Tien Geboden betekenen. Maar daar heeft Wholly Science dus nu een einde aan gemaakt (link). Zelfs bij de allerkleinste overtreding van één van deze tien dwingende eisen vervalt onmiddellijk het recht of de Erfenis zoals overduidelijk staat beschreven in Gods Testament.

 

Mensen die nu nog steeds denken dat Jezus spoedig wederkomt of dat de Antichrist zich binnenkort zal openbaren, die hebben blijkbaar hun verstand verloren. Er dat was ook vanaf het begin de opzet van iedere religie (inclusief New Age). Want iedere religie is niets anders dan een mind-control-programma. Het is namelijk veel eenvoudiger om mensen via hun verstand gevangen te houden, dan op een fysieke manier. En daarom is ook de staat bedacht, want ook de regering is een mind-control-programma. Het Engelstalige woord ‘government’ is een samentrekking van ‘to govern’ (heersen) en het Latijnse ‘mente’ (verstand). Het woord is dus gewoon een vermomming van ‘govern-mind’ (heersen over het verstand) oftewel ‘mind control’. En het geniale aan deze (vrijwel) perfecte oplichterij is dat nagenoeg iedereen er stilzwijgend mee heeft ingestemd. We hebben immers zelf de Duivelse staten en de Duivelse religies als afgoden tot leven gewekt door ze te gehoorzamen. Wie denkt er nu nog steeds opgelucht adem te kunnen halen?

 

Er zijn speurneuzen die zich druk maken over al die Satainische symbolen en rituelen die door de top van de machtspiramide opzettelijk worden gebruikt. Laten we dat nu eens gaan beschouwen als de splinter in het oog van een ander. Misschien is veel zinvoller om ons met de balk in ons eigen oog bezig te gaan houden. En zou het daarbij zelfs zo kunnen zijn dat al die klokkenluiders precies datgene doen waardoor er juist nog meer levensenergie wegstroomt richting die Duivelse overheersing van het voor mensen bedoelde Aardse paradijs? Is hier een Duivelse opzet in het spel?

 

Ieder van ons heeft de keuze: Blijven we nog langer deelnemen aan het probleem (door afgoden te gehoorzamen)? Of begrijpen we onze ware plaats, en worden we deel van de oplossing (door ons te bekeren tot God en niet langer de Wet van God te overtreden)? Voor mij was deze keuze niet zo moeilijk om te maken, toen ik eindelijk de waarheid besefte van mijn situatie in relatie tot God.

 

 

Gerelateerde video’s:

o        De Kerstman is Sinterklaas is Jezus (link)

 

Gerelateerde artikelen:

o        De Waarheid over God (link)

o        De ware betekenis van de Tien Geboden (link)

o        Het authentieke eerste historische verslag (link)

o        Definities, synoniemen en beschrijvingen (link)

o        Verwarring van God, Jezus en de Christus (link)

o        De juiste formulering van het ‘Onze Vader’ (link)

o        De ware aard van de Wholly Dagen (link)

o        De Kerstman is Jezus (link)

 

 

© 16 november 2013 – Pateo.nlWholly ScienceJohan Oldenkamp

 

Dit artikel is ook beschikbaar in het Engels (link) en in het Duits (link).