Aansprakelijkstelling Utrechtse rechtbank

 

Onderstaande brief is gelijktijdig met de verzending ervan naar onderstaand adres openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Rechtbank Utrecht

Sector Bestuursrecht

T.a.v. mevrouw mr. M.P. Bos

Postbus 13.023

3507 LA Utrecht

(ook verstuurd via: communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl)

 

Betreft:               Aansprakelijkstelling i.v.m. contractbreuk

Uw kenmerk:       procedurenummer UTR 12 / 1206 AWBZ V72

 

Zeist, 19 augustus 2012

 

Geachte mevrouw Bos,

 

Tijdens de zitting op maandagmiddag 2 juli jongstleden zijn wij mondeling overeengekomen dat u binnen een termijn van zes weken uitspraak zult doen in het door mij ingestelde beroep tegen de handelwijze van het College van Zorgverzekeringen (CvZ) onder het hierboven genoemde procedurenummer. U weet net als ik dat een mondelinge overeenkomst even rechtsgeldig is als een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Van het aangaan van deze mondelinge overeenkomst zaten er vele tientallen getuigen op de publieke tribune.

 

Op vrijdag 10 augustus jongstleden, precies aan het einde van de overeengekomen termijn, stuurde de griffier mij een briefje waarin staat dat de rechtbank besloten heeft om deze termijn met zeven weken te verlengen. Hierbij laat ik weten dat ik als soeverein mens niet akkoord ga met een eenzijdige wijziging van onze overeenkomst.

 

Zoals u weet doe ik als lijsttrekker van de SOPN mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september aanstaande. De SOPN wil niet alleen een einde maken aan de zorgverzekeringsplicht, maar ook aan de corruptie binnen de Nederlandse rechtspraak. Het feit dat u de uitspraak in deze voor alle Nederlanders cruciale zaak zonder enige motivatie wilt uitstellen tot na de komende parlementsverkiezingen beschouw ik als uitermate verdacht.

 

Hierbij benadruk ik dat onze overeenkomst nog steeds ongewijzigd van kracht is. Uiterlijk op 13 augustus jongstleden had u mij, zoals overeengekomen, dienen te informeren over uw uitspraak. Uit coulance geef ik u tot maandag 27 augustus aanstaande de tijd om alsnog met een uitspraak te komen. Indien u daartoe in gebreke blijft stel ik u hierbij aansprakelijk voor contractbreuk, waarvoor ik een passende vergelding van € 5000 compensatie heb vastgesteld, bovenop € 20 per etmaal dat deze uitspraak te laat is, gerekend vanaf de overeengekomen termijnafloopdatum.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist

 

 

Gerelateerd:

o       Rechtbank verdaagt uitspraak in zaak CvZ (link)

o       Openbare indiening voor rechtszaak tegen CvZ (link)

o       Verslag rechtszaak tegen CvZ (link)

o       AD: Principiële psycholoog betaalt geen zorgpremie (pdf)

o       Openbare instelling van beroep tegen beslissing CvZ (link)

o       Openbare aansprakelijkstelling CZ (link)

o       Verslagen (video/audio/tekst) van manifestatie ‘Zorgeloos Gezond’ (link)

o       Journalistieke misleiding door het AD (link)

o       E-boek uit 2009: ‘Aanklacht tegen de overheid’ (pdf)