Verslag eerste lijsttrekkersdebat 2012

 

Op donderdagavond 5 juli 2012 vond in het wekelijkse programma van Frontier Radio (link) onder leiding van gastheer Jeroen Kumeling het eerste lijsttrekkersdebat plaats als opmaat naar de verkiezingen op 12 september aanstaande voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit twee uur durende verkiezingsdebat, wat rechtstreeks werd uitgezonden via het internet, vond plaats tussen Lea Manders als lijsttrekker van de Partij voor Mens en Spirit (PMS) en ondergetekende als lijsttrekker van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN). Jeroen mailde me vooraf de vragen die hij Lea en mij voor zou gaan leggen. Omdat dit mijn eerste officiële lijsttrekkersdebat zou worden, heb ik mijn beantwoording van deze vragen uiteraard gedegen voorbereid. Deze antwoorden staan hieronder helemaal netjes uitgeschreven. In hoeverre deze voorbereiding vruchten heeft afgeworpen mag je zelf bepalen door dit radiodebat na te beluisteren via deze link.

 

Mijn conclusie na afloop van dit debat is dat PMS en SOPN inhoudelijk redelijk overeen lijken te komen. Het essentiële verschil is echter dat het gedachtegoed van de SOPN is gebaseerd op universele wetenschap, terwijl de PMS blijft hangen in wat de universiteiten ons proberen te verkopen als wetenschap. Universele wetenschap biedt steekhoudende verklaringen voor alles in onderlinge samenhang. Universitaire ‘wetenschap’ biedt hooguit beschrijvingen van geďsoleerde fenomenen en is dus feitelijk niets meer en minder dan journalistiek, en dan vaak ook nog eens sterk gekleurd overeenkomstig de zienswijze van de financier. Naast het vasthouden aan oude ‘wetenschap’ (lees: journalistiek) ademt de PMS in mijn beleving eveneens het oude denken en de oude politiek uit. De SOPN staat daarentegen voor een radicale vernieuwing van zowel denken als doen. (Klik hier om de reactie van Lea op deze conclusie te lezen, gevolgd door mijn reactie daar weer op.)

 

1) - Wat is het antwoord op de financiële crisis, en wie gaat dat betalen?

Allereerst dienen we de oorzaak van deze schuldencrisis te kennen, want de SOPN doet niet aan symptoombestrijding. Het bestrijden van symptomen maakt ieder probleem juist alleen maar erger. De SOPN wil niets van doen hebben met dergelijke struisvogelpolitiek. De oorzaak van de huidige financiële crisis vinden we in hebzucht. Vanwege hebzucht zijn er steeds meer frauduleuze praktijken gekomen in de financiële wereld. De SOPN wil daarom een einde maken aan alle vormen van financiële fraude. Dat betekent in ieder geval de afschaffingen van rente en een verbod op fractioneel bankieren met fiat-geld. Daarnaast wil de SOPN de staatschuld zo snel mogelijk naar nul terugbrengen, en dat geldt ook voor alle hypotheekschulden. Daarmee treedt Nederland in de voetsporen van IJsland, waar dat in 2008 al is gebeurd.

 

2) - Het systeem: we leven in kapitalistisch systeem waarin meer en meer macht verschuift van overheid naar de bankensector en grote corperaties; de macht van geld. Hoe pakken we de macht weer terug?

De nieuwste flyer van de SOPN toont op de voorkant een ouderwets briefje van 25 gulden. Op de achterkant staat de prangende vraag of wij er voor de banken zijn, of de banken er voor ons? De SOPN stelt klip en klaar dat de banken er voor ons dienen te zijn, en dus uitdrukkelijk niet andersom. Net als in IJsland is gebeurd, wil de SOPN dat de banken worden genationaliseerd. De Nederlandse Volksbank hoeft bovendien ook helemaal geen winst te maken, want dat is nergens voor nodig. Deze bank hoeft alleen maar voor te zorgen voor de afhandeling van ons betalingsverkeer, en meer dus niet.

 

3) - Gezondheidszorg: hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar? En hoe richten we een vernieuwend gezondheidszorgsysteem in?

De SOPN staat voor pluriformiteit in alles. Het probleem van de huidige zorg is de opgedrongen uniformiteit waarbij alleen de farmaceutische medicijnenzorg door de Staat wordt getolereerd. Zelf weiger ik op principiële gronden te luisteren naar de Staat en heb ik daarom dus geen zorgverzekering. Afgelopen maandag stond ik hierom voor de rechter. Het AD Utrechts Dagblad heeft daar in de krant van dinsdag een artikel van bijna een hele bladzijde over geschreven, waarin mijn motivatie duidelijk wordt verwoord (link). Ik zie in ieder geval met veel vertrouwen de uitspraak van de rechter tegemoet, want volgens mij heb ik vier glasharde argumenten gegeven:

o       De zorgverzekeringsplicht is in strijd met hogerliggende internationale verdragen, waarin ieders fundamentele keuzevrijheid wordt bekrachtigd (om je bijvoorbeeld ergens wel of niet voor te verzekeren).

o       De zorgverzekeringswet 2006 geeft een monopoliepositie aan de medicijnenzorg waardoor overige, gezondsheidbevorderende benaderingen worden onderdrukt.

o       De zorgverzekeringswet 2006 is gebaseerd op schijnsolidariteit omdat de zorgverzekeraars jaarlijks vele honderden miljoenen euro’s winst maken en vervolgens toch besluiten om de premies nog verder te verhogen.

o       Er is een volwaardig alternatief in de vorm van Artabana (link), waarvan ik in Nederland één van beide initiatiefnemers ben.

Krijgt de SOPN op 12 september voldoende steun van de kiezers, dan zorgt de SOPN ervoor dat de zorg in Nederland wordt losgekoppeld van hebzucht. Daardoor krijgen we een doeltreffende en doelmatige gezondheidsbevordering, iets waar iedereen volgens de SOPN recht op heeft.

 

4) - Kwaliteit van ons voedsel; onze supermarkten staan vol met producten die we niet nodig hebben, ongezond zijn en kunnen leiden tot allerlei ziekten, wat zijn de oplossingen?

Naast het staatsmonopolie op de zogenaamde ‘waarheid’ vormt onwetendheid de grootste uitdaging voor het gezamenlijk creëren van een echte beschaving. De meeste mensen hebben geen flauw benul welke stoffen ze via hun dagelijks eten en drinken tot zich nemen. De SOPN is daarom voor volledige openheid over al dit soort zaken. De mensen kunnen dan zelf gaan onderzoeken welke voedingsstoffen de eigen vitaliteit bevorderen, en welke stoffen deze doen afnemen. De SOPN vindt vervolgens voedingskeuze ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen is onpartijdige informatievoorziening noodzakelijk. Deze taak dient de overheid voortaan correct uit te voeren. Helaas gebeurt dit nu niet. Het Voedingscentrum in Den Haag is bijvoorbeeld volstrekt niet eerlijk over voeding. Door openheid te geven over de stoffen in voeding zullen geďnformeerde mensen gezonde keuzes kunnen maken. Dat is de oplossing die de SOPN voorstaat.

 

5) - Onderwijs: de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk; megascholen, studiedruk en bezuinigingen zijn daar de oorzaak van. Wat moeten doen om een goed onderwijssysteem te hebben?

De SOPN wil de leeftijdsgebonden leerplicht vervangen door een leeftijdsloos ontwikkelrecht gekoppeld aan een persoonlijk ontwikkelbudget. Daarmee krijgt iedereen die de eigen talenten wil ontwikkelen zelf de touwtjes in handen. Leren wordt daarmee een natuurlijk onderdeel van ieders leven. Door iets nieuws te leren krijgen we daardoor juist energie, in plaats van dat het ons energie kost. En hetzelfde geldt voor het anderen ondersteunen bij het eigen leerproces. De SOPN wil de bekende vormen van scholing helemaal los laten om het doel van talentontwikkeling via alle mogelijke manieren te kunnen realiseren. Ook dit is een weer een voorbeeld van de pluriformiteit waar de SOPN voor staat.

 

6) - De verzorgingstaat is verder onder druk komen te staan. Hoe moeten we omgaan met die mensen (velen afgekeurd) die niet aan het arbeidsproces deelnemen? Wat te doen met de AOW, WW, RWW en WIA?

Wie het SOPN-partijprogramma heeft gelezen, die begrijpt dat het antwoord op deze vraag voor mij een inkoppertje is. Wanneer op 12 september de meerderheid voor de SOPN kiest, dan krijgt ieder Nederlander voortaan een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat is niet alleen financieel mogelijk, het is vooral noodzakelijk willen we een einde maken aan het mensonwaardige bestaan van steeds meer landgenoten. In Zweden loopt nu een proefinvoering van het basisinkomen. In Brazilië, het land met de op vijf na meeste inwoners, gaat in 2014 dit onvoorwaardelijk basisinkomen invoeren. In Duitsland praat ook de regering mee over de invoering van het basisinkomen. Ook op dit gebied is de gemiddelde Nederlandse burger helaas volkomen onwetend. Met vele miljarden worden banken en landen nu overeind gehouden. Niemand durft te vragen waar dat geld vandaan komt. Maar wanneer de SOPN stelt dat iedere Nederlander recht heeft op een onvoorwaardelijk basisinkomen, dan komen deze onwetende medelanders opeens met allerlei onjuiste vooroordelen. Zonder gehinderd te worden door enige kennis van zaken zijn ze ervan overtuigd dat het niet te betalen zou zijn. Misschien zouden deze mensen zich beter eens kunnen verdiepen in het Europese Stabiliteits-Mechanisme (ESM). Het geld wat we anders kwijt zouden zijn aan het ESM investeert de SOPN liever in de eigen bevolking.

 

7) - De inrichting van de staat: hoe maken we ons landsbestuur democratischer en ook belangrijk: transparanter.

Nederland heeft al heel erg lang een schijndemocratie. Dat komt omdat de politici niet de belangen van het volk vertegenwoordigen, maar die van de banken en de multinationals. De gevestigde partijen zoals VVD, CDA en PvdA zijn openlijk of heimelijk tegen burgerparticipatie in het openbaar bestuur. De SOPN is daartegen voor maximale deelname van iedereen die dat wil in alle relevante besluitvormingsprocessen. De SOPN maakt daarom een essentieel onderscheid tussen kiesrecht en stemrecht (link). Alleen door voor de SOPN te kiezen, wordt het eigen stemrecht behouden, want bij de SOPN blijven de kiezers ook na de verkiezingen via digitale participatie een stem houden in de opstelling van de SOPN-kamerleden. Wanneer we onze belastingzaken via het internet kunnen regelen, dan moet toch ook ieders inspraak in het openbaar bestuur via DigiD mogelijk zijn!

 

8) - Duurzaamheid. Welke stappen moeten er ondernomen worden om de duurzaamheid van onze samenleving te vergroten?

Het woord ‘duurzaamheid’ is via de commercie helaas volkomen verkracht door hebzuchtige mensen. Daarom spreekt de SOPN over ‘natuurzuiver’. Om alles in onze samenleving natuurzuiver te maken, ligt ook hier de uitdaging om mensen uit te nodigen voorbij hun eigen onwetendheid te gaan. Niet gehinderd door enige kennis van zaken geloven nog heel erg veel mensen in de onjuiste aanname dat economische groei nodig zou zijn om een welvarend land te kunnen zijn. Het omgekeerde is helaas de pijnlijke waarheid. Het waanidee van economische groei drijft een land steeds dichter naar de afgrond van totale instorting. Alleen door onze voortbrengingsprocessen op een natuurzuivere wijze te verbinden met natuurlijke kringlopen zijn we in staat om in onophoudelijke overvloed te leven. Op basis van universele wetenschap helpen we de natuur vervolgens om in een optimale balans te komen. Daar ligt ook mijn eigen expertise, en op dat vlak heeft de SOPN inhoudelijk erg veel te bieden.

 

9) - Europa: verder integreren of stoppen met project Europa? En wat zijn eventuele alternatieven?

Wanneer de media het over Europa heeft, dan wordt daarmee de Europese Economische Gemeenschap bedoeld, die tegenwoordig de Europese Unie wordt genoemd. Het gaat binnen de EU uitsluitend over de behartiging van financieel-economische belangen. De SOPN is hier volstrekt duidelijk over: Nederland zal zich terugtrekken uit de EU. De EU richt Europa namelijk ten gronde. De SOPN roept niet alleen Nederland, maar eigenlijk alle EU-landen op, om deze zinkende Euro-titanic te verlaten. Maar de SOPN is absoluut niet tegen Europa. De SOPN ervaart de landsgrenzen als onnodige beperkingen. Wanneer straks alle wereldlanden worden bestuurd vanuit Samenhang, Openheid, Participatie en Natuurzuiverheid (wat de vier pijlers zijn uit de SOPN-partijprogramma: pdf), dan kunnen we deze onnatuurlijke begrenzingen opheffen en kan iedereen voortaan in alle vrijheid overal gaan en staan. Daartoe is ook alvast de Engelstalige website SOPN.org ingericht.

 

10)- Hoe ziet Nederland er in 2030 uit?

Alle mensen leven dan lang en gelukkig. In een modern sprookje, dat eerder deze week verscheen, wordt dat uitgelegd (hier). De titel van de sprookje is ‘Geld maakt niet gelukkig’. Nu maken niet alleen mensen die weinig geld hebben zich druk om geld, maar vooral ook de mensen die veel geld hebben. Mahatma Gandhi (2 oktober 1869 – 30 januari 1948) zei daarover het volgende: “Er is op deze planeet genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht.” We kunnen onszelf bevrijden van hebzucht door de (universele) wetenschap dat er genoeg is voor iedereen. We zien dus dat in alle gegeven antwoorden de onwetendheid de grootste belemmering vormt voor het vernieuwen van onze samenleving. Daarop roept de SOPN iedereen op om elkaar te informeren over alle belangrijke zaken. De huidige overheid inclusief de gevestigde politieke partijen, de mainstream media, de universiteiten, de kerken en de zorgsector houden de bevolking liever dom. Daar hoeven we daarom helemaal niets van te verwachten. Willen we het echt anders in ons land, dan zullen we het dus zelf moeten doen. Ik roep daarom iedereen die dat wil op, om zich aan te sluiten bij de volksbeweging voor vrijheid en onafhankelijkheid die de naam SOPN draagt (link). Samen maken we het verschil. Samen geven we vorm en inhoud aan de vernieuwing, waarvoor het nu de hoogste tijd is.

 

Zeist, donderdag 5 juli 2012

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl

 

 

Ook geplaatst op:

o       Alleen de waarheid.nl (met reactiemogelijkheid)