Open brandbrief aan de Nationale Ombudsman

 

Aan de Nationale Ombudsman

T.a.v. de heer dr. A.F.M. Brenninkmeijer

Postbus 93.122

2509 ACDEN HAAG

 

Betreft: Schending zelfbeschikkingsrecht

 

Zeist, 16 januari 2012

 

Geachte heer Brenninkmeijer,

 

De Nederlandse overheid handelt in strijd met het zelfbeschikkingsrecht zoals is vastgesteld door de Verenigde Naties in 1966. Het betreft het opleggen van de verplichting om een verzekering af te sluiten voor producten en diensten die aantoonbaar schade toebrengen aan mijn gezondheid. Dit is strijdig met de VN-verdragen, die mij het fundamentele recht geven om zelf te beschikken inzake de waarborg van mijn eigen gezondheid. Deze verantwoordelijkheid neem ik al vele jaren uiterst serieus. Ik ben daardoor inmiddels kerngezond, waardoor er bij mij al jaren geen enkel ziektesymptoom aan de oppervlakte is gekomen, en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

 

Mijn eigen onderzoek laat zien dat de zorg in Nederland volledig danst naar de pijpen van de farmaceutische industrie. Deze industrie streeft winstmaximalisatie na, in plaats van de duurzame bevordering van de gezondheid van de mensen. Daarom blijven de kosten van de zorg onverminderd stijgen, evenals alle ziektecijfers. Ik weet dankzij mijn eigen onderzoek dat de zorg in Nederland grotendeels is gebaseerd op misleiding, oplichting en wetenschappelijke fraude. Ik heb hierover al in 2009 een boek geschreven (ISBN 978-90-813871-3-2), en ik kan daar inmiddels vele andere boeken en overig bewijsmateriaal bovenop leggen.

 

Gebruikmakend van mijn zelfbeschikkingsrecht heb ik bewust besloten geen zorgverzekering af te sluiten. Daarop heeft het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) gemeend mij een boete te moeten opleggen. Uiteraard heb ik daar onmiddellijk bezwaar tegen aangetekend. Echter het CvZ mag blijkbaar zelf dergelijke bezwaarschriften afhandelen, en vond vervolgens zonder in te gaan op mijn argumenten dat mijn bezwaar ongegrond was. Hier is dus geen enkele sprake van de scheiding der machten waarop behoorlijk openbaar bestuur gestoeld behoort te zijn. Inmiddels is de situatie nu zover dat de deurwaarder mij heeft laten weten op 24 januari a.s. beslag te zullen gaan leggen op mijn inboedel.

 

Ik werk al sinds 2008 voltijds en onbezoldigd (dus nadrukkelijk ook zonder enige vorm van uitkering) aan het openbaar maken van de opzettelijke misleiding door onder andere de overheid. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 2012, wat volgens mijn zienswijze het kalenderjaar is waarin de meerderheid van de bevolking deze misleiding door gaat krijgen.

 

Omdat ik weet dat velen met mij te maken hebben met dezelfde intimidatie door het CvZ, zet ik deze brief gelijktijdig online via de website Pateo.nl.

 

Ik verzoek u met klem om ruim voor 24 januari a.s. actie te ondernemen waarmee in ieder geval een halt wordt toegeroepen aan de ingeschakelde deurwaarder. Uiteraard is de strekking van mijn verzoek ruimer, en vraag ik u alles in het werk te stellen om de schending door de Nederlandse overheid van het zelfbeschikkingsrecht zo snel als mogelijk te beŽindigen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan Oldenkamp

 

Dr. J.H. Oldenkamp

Nijenheim 1426

3704 VGZEIST

 

 

Gerelateerd: Open bezwaarschrift aan het CvZ (link)