Open antwoord aan Zeister Team Burgerzaken

 

(Deze brief is gelijktijdig met de verzending ervan naar onderstaand adres openbaar gemaakt via de website Pateo.nl: link.)

 

Gemeente Zeist

Afdeling Burgerzaken

Postbus 513

3700 AM ZEIST

Via email: burgerzaken@zeist.nl

 

Datum: 2 december 2013

Betreft: Klacht

BSN: 1026.98.454

 

 

Geachte leden van het Team Burgerzaken van de gemeente Zeist,

 

Dit antwoord op uw reactie die ik op donderdagmiddag 21 november 2013 via de e-mail ontving maak ik gelijktijdig openbaar via mijn website Pateo.nl. Dat doe ik omdat er meer mensen in een vergelijkbare situatie zitten, en het immers doelmatiger is om het spreekwoordelijke wiel maar één maal uit te vinden. Ook mijn voorafgaande brief die ik op maandagochtend 18 november 2013 aan u stuurde is door mij openbaar gemaakt (link).

 

Uit zowel de inhoud van uw reactie als het feit dat u mijn achternaam onjuist heeft gespeld concludeer ik een gebrek aan zorgvuldigheid van uw kant. Daarover dien ik hierbij een klacht in.

 

U doet in uw reactie net alsof een ‘natuurlijk’ persoon en een mens gelijk aan elkaar zijn, terwijl nota bene in mijn brief wordt aangegeven dat dit nadrukkelijk niet het geval is. Een persoon is een juridische constructie, terwijl de mens een schepsel van God is. U beweert dat u een persoon alleen kan administreren als zijnde overleden indien u een akte van overlijden heeft ontvangen. Wat u blijkbaar niet begrijpt is dat mijn brief van 18 november jl. een rechtsgeldige verklaring is van het ‘overlijden’ van de persoon met persoonsnummer 1026.98.454, aangezien ik als mens enig eigenaar ben van deze persoon.

 

Kortom, de persoon met persoonsnummer 1026.98.454 bestaat sinds vrijdagavond 15 november jl. niet meer. Of u deze waarheid al dan niet in uw administratie verwerkt is verder uw zaak. Voor mij is deze zaak hiermee in ieder geval afgedaan.

 

Met vriendelijk groet,

 

De mens genaamd Johan Oldenkamp van de familie van de mensen van God

 

 

Ook gepubliceerd op:

o        Anarchiel.com (met reactiemogelijkheid)

 

 

 

Op verzoek geef ik hier volledigheidshalve ook de reactie weer van het Zeister Team Burgerzaken, waarop bovenstaande brief een antwoord vormt:

 

Datum: 21 november 2013

Van: burgerzaken @ zeist.nl

Aan: info @ pateo.nl

Onderwerp: RE: T.a.v. Afdeling Burgerzaken

 

 

Geachte heer Oldekamp,

 

Naar aanleiding van uw verzoek betreffende het registeren van uw overlijden berichten wij u het volgende:

 

Voor ons is het onmogelijk uw overlijden op te nemen in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) omdat van u een akte van overlijden ontbreekt. Deze akte hebben wij nodig om uw overlijden in de GBA op te nemen.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Team Burgerzaken

 

 

 

© 2 december 2013 – Pateo.nl : Wholly Science – Johan Oldenkamp