Verzet tegen zorgverzekeringswet

 

Ik verzet me tegen de zorgverzekeringswet, zoals deze op 1 januari 2006 in Nederland is ingevoerd. Daarvoor heb ik drie hoofdredenen:

1.    De zorgverzekeringswet is strijdig met hogerliggende internationale wetgeving.

2.    De zorgverzekeringswet maakt onderdeel uit van de zorgfraude.

3.    De zorgverzekeringswet is bedoeld om financiële onderpanden te beschermen.

 

Graag licht ik deze redenen nader toe.

 

Hogerliggende internationale wetgeving

Middels VN-Resolutie 2649 wordt het zelfbeschikkingsrecht, voortvloeiend uit het internationaal gewoonterecht, bekrachtigd. Dit betekent dat ik dus zelf mag beschikken over alle beslissingen aangaande bijvoorbeeld mijn gezondheid. In mijn geval neem ik al vele jaren de eigen verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid uiterst serieus. Ik zorg dus zelf voor mijn gezondheid, en daar heb ik geen verzekering voor nodig. Ik draag daarmee zelf de volledige verantwoordelijkheid voor alle consequenties van deze keuze. Het is mijn bewuste keuze om dat op mijn manier te doen. En op basis van VN-Resolutie 2649 heb ik daar ook het volste recht toe. Dit betekent dat de Nederlandse zorgverzekeringswet onrechtmatig is, en dat ik dus niet gedwongen kan worden een zorgverzekering af te sluiten.

 

Zorgfraude

De farmaceutische industrie heeft de overheid, de aanbieders en de opleiders in de zorgsector omgekocht. De zaak van de zorgfraude is immens veel groter dan de bouwfraude, waarvan alleen een tipje in de openbaarheid is gekomen. Door mij te verzetten tegen de zorgverzekeringswet beoog ik tevens deze zorgfraude in de openbaarheid te brengen. Hieronder ga ik daar dieper op in.

 

Bescherming onderpanden

Een mens is niet hetzelfde als een persoon. Een mens is een wezen, terwijl een persoon een juridische constructie is. Via de transactie van de geboorteaangifte wordt voor de pasgeboren mens een persoon aangemaakt, die automatische eigendom wordt van de Staat, via een handtekening van de aangever. De Staat registreert daarom dit nieuwe eigendom onder een uniek persoonsnummer. Gebaseerd op een inschatting van toekomstige belastingafdrachten door deze persoon leent de Staat enorme geldbedragen op de kapitaalmarkt. Als voorwaarde voor deze geldverstrekking dient de Staat echter voldoende maatregelen te treffen om de waarde van dit onderpand zo goed als mogelijk veilig te stellen. Eén van deze maatregelen die de Staat daartoe heeft bedacht is het verplichten om een zorgverzekering te hebben afgesloten. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het verplichten om autogordels en helmen te dragen. Hierbij gaat het dus in eerste instantie niet om de persoonlijke veiligheid, maar om de waarborg van de gangbare levensduur van de persoon als onderpand voor de verstrekte leningen. Door mij te verzetten tegen de verplichting om een zorgverzekering te hebben afgesloten beoog ik tevens in de openbaarheid te brengen dat de Staat alleen geïnteresseerd is in geld.

 

Scheppen van een precedent

Mijn streven is om een precedent te scheppen, waarmee de zorgverzekeringswet buiten spel komt te staan voor alle mensen die dat willen. Omdat ik geen inkomen heb, kunnen de gebruikelijke maatregelen van loonbeslag of korten op een uitkering niet op mij worden toegepast. Het enige wat de deurwaarder, die door het College van Zorgverzekeringen (CvZ) op mij is afgestuurd, kan doen is het houden van een executieverkoop van mijn inboedel. Deze executieverkoop staat gepland op vrijdagmiddag 16 maart 2012 vanaf 14:00 uur op mijn woonadres, te weten Nijenheim 1426, 3704 VG in Zeist. In een eerder artikel heb ik opgeroepen tot een demonstratie tijdens deze executieverkoop (link). Velen hebben al te kennen gegeven mee te zullen doen aan deze manifestatie, waarvan er bovendien video- en audio-opnames gemaakt zullen gaan worden die wellicht zelfs rechtstreeks zullen worden uitgezonden. Aan de manifestatie is de naam ‘Zorgeloos gezond’ gegeven (link). Op voorhand dank ik alle medestanders in deze zaak tegen het structurele machtsmisbruik door de Staat.

 

Deze strijd is niet tegen mensen

Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over medemensen. Dat doe ik dan ook niet. Ik weet dat de dienaren van de Staat menen gewoon hun werk te doen. Mijn strijd is dus niet tegen medemensen, maar tegen de Staat. In mijn ogen is de Staat een monster dat als doel heeft alle mensen te beroven van hun waardigheid. Dat monster is niet alleen de Nederlandse staat, want het monster heeft vele koppen. Dit meerkoppig monster streeft mondiale alleenheerschappij na. Dat monster leeft van geld, en daar heeft het groeiende monster steeds meer van nodig. De bedragen die tegenwoordig worden genoemd in de pogingen om het monster te blijven voeden gaan mijn voorstellingsvermogen inmiddels allang te boven.

 

De Nationale Ombudsman

Niet geschoten is altijd mis. Daarom heb ik mijn bezwaren tegen het wettelijk verplichten om een zorgverzekering te hebben afgesloten neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Erg vlot gaat het niet bij deze organisatie. Misschien helpt het wanneer medestanders via de e-mail laten weten hoe belangrijk ze deze zaak vinden. Het e-mailadres van de Nationale Ombudsman is bureau@nationaleombudsman.nl. Een afschrift hiervan, waar ik uiteraard vertrouwelijk mee om zal gaan, stel ik zeer op prijs.

 

(Update: Een medewerker van de Nationale Ombudsman heeft me op 24 februari 2012 telefonisch laten weten dat de ombudsman in deze zaak niets kan betekenen.)

 

Nadere toelichting op de zorgfraude

De illegale zorgverzekeringswet vormt het sluitstuk van de zorgfraude die vele malen omvangrijker en schadelijker is voor onze samenleving dan de bouwfraude. De zaak van de zorgfraude maakt duidelijk dat de reguliere zorg is gebaseerd op misleiding, omkoping en valsheid in geschriften. Afgezien van de vele miljarden euro’s jaarlijkse schade als gevolg van deze zorgfraude lopen vrijwel alle zorgverzekerden ook gezondheidschade op als gevolg van de afgenomen zorgdiensten en/of -producten.

 

Voor het ontstaan van de zorgfraude dienen we terug te gaan tot de jaren dertig van de vorige eeuw. In die periode begon de infiltratie van de farmaceutische industrie in de geneeskundige faculteiten. Sindsdien zeggen de studenten ook geheel correct dat ze medicijnen studeren. De overheid doet daarbij net alsof er geen onderscheid zou zijn tussen geneesmiddelen en medicijnen. Dit is een zeer ernstige vorm van misleiding. Een geneesmiddel verhelpt de oorzaak van ziekteverschijnselen, terwijl een medicijn deze ziekteverschijnselen slechts onderdrukt. Een geneesmiddel bestaat louter uit natuurlijke stoffen, terwijl medicijnen bestaan uit lichaamsvreemde stoffen. Een geneesmiddel bevordert de werking van het immuunsysteem, terwijl medicijnen deze werking belemmeren en in veel gevallen zelfs ernstig aantasten. De huidige zorg is in essentie volledig medisch van aard, want het draait allemaal om de medicijnen. Met genezen en gezondheidsbevordering heeft dit alles volstrekt niets te maken.

 

In de zorg draait het dus helemaal niet om gezondheid. In de zorg draait het om geld, want de zorg dient het monster. Aan gezondheid valt geen geld te verdienen, maar wel aan ziekte. En vanwege het onverzadigbaar winstbejag van de zorgleveranciers wordt aan ziekte ieder jaar meer verdiend. De aantallen ziekteverschijnselen nemen dan ook ieder jaar steeds verder toe, en worden ook steeds ernstiger. Uit de cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek zien we een steeds snellere stijging van de zorgkosten en een steeds hardere daling van de algehele gezondheidsbeleving. Hier is iets zeer grondig mis. Dat moge hopelijk voor iedereen duidelijk zijn.

 

De cijfers liegen dus niet. Onze overheid wel. Het is al eeuwen bekend (en wellicht nog veel langer) dat het voor een mens volstrekt ongezond is om dieren of dierlijke ‘producten’ te eten. Wie herinnert zich de overheidscampagne ‘Melk de witte motor’ nog? Het is echter bijna even schadelijk om melk te gieten in een verbrandingsmotor als in ons spijsverteringssysteem. Vanwege onder andere het massaal nuttigen van voeding gemaakt van dieren of dierlijke uitscheidingen ontstaan er steeds meer ziekteverschijnselen. Daar kan de farmacie mooi op inspelen met nieuwe, forsgeprijsde, gepattenteerde onderdrukkingsstoffen. En de medische ‘professionals’ spelen vervolgens braaf hun volksverradersrol mee in ruil voor een onbehoorlijk veel geld.

 

Om te zorgen dat deze volksverlakkerij niet bekend wordt bij het grote publiek werd er een wetje bedacht die iedere Nederlandse persoon verplicht een farmaceutische zorgverzekering te hebben afgesloten. Vervolgens wordt de premie voor deze verzekering ieder jaar steeds hoger, en wordt de dekking van deze verzekering ieder jaar steeds verder uitgehold.

 

Ondertussen gaan de brave en gedweeë burgers gewoon door met hun sponsering van de frauduleuze zorgaanbieders (inclusief de verzekeraars). De meeste zijn zo gehersenspoeld dat ze niet eens in de gaten hebben hoe ze openlijk worden voorgelogen en opgelicht.

 

Dit kan natuurlijk niet langer. Dat is in ieder geval mijn mening. Mee eens? Help dan mee door zoveel als mogelijk mensen te prikkelen om zelf onderzoek te gaan doen naar de zorgfraude. Bedenk daarbij dat het niet alleen gaat om ons geld, maar vooral om onze gezondheid, en die van onze naasten.

 

Zeist, donderdag 23 februari 2012

Johan Oldenkamp

e-mail: Johan (at) Pateo.nl

 

Pateo.nl

 

 

Ook gepubliceerd via:

o       Want to know.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Anarchiel.com (met reactiemogelijkheid)

o       Bovendien.com (met reactiemogelijkheid)

o       Nils Luyt .blogspot.com (met reactiemogelijkheid)

o       Real Outpost.com

o       Goto2012.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Alleen de Waarheid.nl (met reactiemogelijkheid)

o       NuJij.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Argusoog.org (met reactiemogelijkheid)

 

 

Naschrift:

o       Wist je dat het bijvoorbeeld in Duitsland niet verplicht is om een zorgverzekering te hebben? (Update: Dit blijkt niet te kloppen, zie onderaan)

o       Wist je dat je voor € 45 per maand een wereldreisverzekering inclusief medische dekking kunt afsluiten?

 

Voor alle duidelijkheid: ik roep niet op om tegen het zorgsysteem te strijden. Door tegen iets te strijden wordt het alleen maar erger. We hoeven ook helemaal niet tegen het op macht gebaseerde zorgsysteem te strijden, want ieder machtssysteem richt uiteindelijk zichzelf ten gronde. Daar hoeven we echt niets voor te doen. Waar het mij om gaat is dat zoveel als mogelijk mensen zichzelf tijdig los weten te koppelen van dit systeem, zodat ze relatief weinig hinder gaan ondervinden van deze ineenstorting.

 

De meerderheid van de mensen wordt nog vastgehouden in de ontkenningsfase. Wie daaruit wakker wordt, die krijgt eerst te maken met woede, dan met marchanderen en daarna met depressie. Pas daarna volgt acceptatie. Dit zijn de vijf fasen van traumaverwerking, waar we als mensheid nu doorheen zullen gaan.

 

We hoeven dus ook nergens tegen in opstand te komen. Het enige wat voor ieder van ons van belang is, is dat we ons bewustzijn voldoende weten te verruimen en zelfstandig leren nadenken. Ik schrijf dit soort artikeltjes dan ook niet omdat ik een revolutie hoop te ontketenen. Ik schrijf dit om mijzelf en anderen aan het denken te zetten over de absurde systemen die we hier hebben gecreëerd. Op alle gebieden hebben we er een enorme puinhoop van gemaakt. Wie dit niet ziet of wil zien, die zit dus nog in de allereerste fase, die van ontkenning. Van daaruit is het nog een zeer lange en vooral aangrijpende weg tot aan acceptatie. Ik wens die medemensen daarbij alvast veel sterkte toe.

 

Update

Deze informatie heb ik via een reactie op WantToKnow.nl mogen ontvangen (link):

 

“Het wordt tijd dat jullie je in Nederland ook gaan organiseren in een alternatieve gezondheidsverzekering, waarin je zelf je regels bepaald. In Duitsland hebben we al meer dan tien jaar zo’n organisatie. Inmiddels is het over de grenzen naar Zwitserland en Frankrijk uitgegroeid en hebben we in totaal al meer dan 2500 leden. De naam van deze beweging is Artabana (link). In Duitsland en Zwitserland is een ziekteverzekering ook verplicht, maar toch laten de officiële verzekeringen ons met rust als we schriftelijk verklaren dat we bij Artabana meedoen.

 

Het principe is heel eenvoudig: 4 tot 5 mensen kunnen samen al een Artabana-groep vormen en zo verbonden worden met meerdere groepjes uit de regio. De regionale groepen zijn weer verbonden in Artabana Duitsland of Zwitserland. De leden van een kleine groep bepalen zelf hoeveel geld ze in een gemeenschappelijke pot doen en kunnen vrij beschikken over 60% hiervan. Van de overige 40% gaat slechts 10% naar de landelijke Artabana-organisatie. Dit systeem werkt al tientallen jaren heel goed en je kunt zelf je geneesmiddelen of alternatieve therapie bepalen. De mensen in een kleine groep wonen meestal dicht bij elkaar en ondersteunen elkaar ook met hulp bij ziekte of ongevallen. Mijn vrouw en ik zijn al meer dan 2 jaar aangesloten bij Artabana en draaien zodoende niet meer mee in het zieke systeem van verplichte zorgverzekeringen.”

 

Klik hier voor een artikel over Artabana (eerlijke financiering van gezondheid)