Legitimering

 

Beatrix von Amsberg (van Duitse bloede) claimt bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden te zijn. Alle zogeheten koninklijke besluiten en wetten, die in het Staatsblad worden uitgevaardigd, vermelden dat in de aanhef. Dit artikel bewijst dat deze machtslegitimering ongegrond is. Dit betekent dat alle op basis van deze niet verleende macht genomen besluiten en afgevaardigde wetten niet rechtsgeldig zijn. De consequenties hiervan strekken veel verder dan de onthulling dat Barak Hoessein Obama een onwettige president is omdat hij niet is geboren in de Verenigde Staten (van Middennoord Amerika), zoals vanaf 14 mei aanstaande officieel bekend zal worden.

 

Om te beginnen, wat betekent precies de uitdrukking ‘bij de gratie Gods’, of Dei Gratia in het Latijn? Dit betekent dat de persoon die deze gratie (of genade) claimt, beweert de macht van God te vertegenwoordigen (op deze planeet). Deze boute bewering werd aanvankelijk gedaan door mensen die beweren Gods dienaren te zijn. Na verloop van tijd gingen ook ‘wereldse’ machthebbers deze bewering hanteren ter legitimering van hun macht.

 

In het boek ‘Liefde voor Wijsheid’ wordt wetenschappelijk bewezen wie (of beter wat) God is. Deze bewijsvoering wordt hier op hoofdlijnen herhaald. Iedereen die van mening is dat delen hiervan op toeval berusten, die wordt van harte uitgenodigd dit boek evenals alle andere boeken door Pateo uitgegeven (en gratis digitaal beschikbaar gesteld) te lezen. Daarin wordt op vele plaatsen aangetoond dat wat sommigen toeval noemen, bij gedegen wetenschappelijk onderzoek iedere keer opnieuw gewoon onbegrepen dynamiek blijkt te zijn.

 

In het Engels is het zonneklaar waar de woorden God en Duivel vandaan komen. Het gaat hier namelijk gewoon over het onderscheid tussen Goed en Kwaad:

 

G O (O) D      (D) E V I L

 

De Duivel is niets anders dan de omdraaiing van halve waarheden. In het boek ‘Liefde voor Wijsheid’ worden vele voorbeelden genoemd. De meest duidelijke is het kernwoord zelf, want wanneer we dat woord letterlijk omdraaien dan krijgen we:

 

E V I L      L I V E

 

Alles wat levend (live) is, dat ademt in de geest van God. Wanneer we het woord ‘leven’ toevoegen aan God, dan krijgen we:

 

G O L E V E N D

 

Met die extra ‘e’ in het midden zien we de golfbeweging nog duidelijker. God staat dus voor de levende golf, voor trilling, voor vibratie, voor energie. Alles is energie, weten we inmiddels. God is dus de (golevende) essentie van alles. Het geheel (ook wel de natuur genoemd) streeft voortdurend naar balans. In die balans versmelten tegengestelden. Het woord dat deze versmelting het beste typeert is ‘Liefde’, want Liefde brengt Eénheid waar voorheen verdeeldheid was. En waar Liefde ophoudt, daar zien we onmiddelijk de verdeeldheid weer ontstaan. God is dus de Liefdevolle Eénheid van Alles (dat levend en daarmee golvend (golevend) is).

 

God = Liefde = Eénheid

 

Liefde is per definitie onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk. Alles wat niet aan deze twee voorwaarden voldoet, dat is eenvoudigweg geen (echte) Liefde.

 

Dan nu de kernvraag: Kan iemand macht ontlenen aan de Liefdevolle Eénheid van Alles? Het onmiskenbaar juiste antwoord hierop is: Nee, dat kan nooit en te nimmer! Macht impliceert de verdeling tussen de machthebber en de onderworpene aan deze macht. Niemand kan verdeeldheid brengen uit naam van de Liefdevolle Eénheid. Hiermee wordt bewezen dat iedere vorm van machtlegitimering via een beroep op de gratie Gods onmogelijk is. Deze macht is derhalve nooit door God verleend aan Beatrix (of aan wie dan ook).

 

Vandaag, op de geboortedag van haar wijlen moeder, roep ik Beatrix op om een einde te maken aan de openlijke Godslastering door publiekelijk haar rol als feitelijke dictator neer te leggen en de farce die het Koninkrijk der Nederlanden heet per direct te ontbinden. Ik roep haar tevens op zich namens haar vader te verontschuldigen voor de (mede-) oprichting van de Bilderberggroep, en volledige openheid te geven aangaande deze club van machtswellustelingen. En als derde vraag ik haar excuses te maken voor alle misdaden gepleegd door Willem III, ook al is ze geen nakomeling van hem (en dus ook helemaal geen echte ‘Van Oranje’).

 

Doet Beatrix dit niet binnen twee weken na de publicatie van dit artikel, dan betekent dit dat ze willens en wetens doorgaat met openlijke Godslastering, waarmee ze tevens erkent dat ze ook bij de club van Duivelsaanbidders hoort, die openlijk 12 maal het Duivelse symbool hebben weergegeven op de Europese vlag (zoals beschreven het boek ‘Liefde voor Wijsheid’).

 

Ieder van ons kiest het eigen levenspad met bijbehorende lessen. Niemand kan een oordeel vellen over de keuzes die anderen op dit pad maken. Zelfs met de gratie Gods kan niemand een anders ergens van betichten, want God is Liefdevolle Eénheid (en oordelen impliceert verdeeldheid). Ik veroordeel Beatrix niet, noch alle andere machtswellustelingen op deze planeet. Ik nodig haar wel openlijk uit om met haar eigen geweten in het reine te komen, in de hoop dat anderen dit gewetensvolle voorbeeld zullen volgen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet (aan).

 

Voor alle duidelijkheid: ik erken geen enkel gezag boven mij, met uitzondering van God, de Immanente Liefdevolle Eénheid. Mijn wetenschappelijke levensovertuiging heeft mij het allergrootste geschenk ooit gegeven: ultieme vrijheid. Vanuit deze onbegrensde vrijheid duld ik geen enkele (poging tot) vrijheidbeperking, aangezien een eventuele effectuering hiervan gepaard gaat met een schending van mijn fundamentele recht op menselijkheid, te weten mijn vrije wil.

 

Menselijkheid = Vrijheid

 

Machtsuitoefening = Vrijheidsberoving

 

Zeist, 30 april 2010

Johan Oldenkamp

www.Pateo.nl

 

 

Ook geplaatst op:

o       Anarchiel.com (met reactiemogelijkheid)

o       UnityNet.nl (bij Nieuws 30-4-2010)

o       Star-People.nl

o       Argusoog.org (met reactiemogelijkheid)