Openbare aansprakelijkstelling Politie Rotterdam

 

Deze aansprakelijkstelling is gelijktijdig met de verzending ervan naar het algemene emailadres van het Politiekorps Rotterdam-Rijnmond openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan: de Korpsbeheerder Politie Rotterdam-Rijnmond, de heer A. Aboutaleb

Via de e-mail: info@rijnmond.politie.nl

En een afschrift aan: communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl

 

Betreft: Openbare aansprakelijkstelling Politiekorps Rotterdam-Rijnmond

BSN: 1026.98.454

 

Zeist, 4 juli 2012

 

Geachte heer Aboutaleb,

 

Mijn rechtspersoon geniet sinds 30 april jongstleden juridische soevereiniteit, wat u kunt vergelijken met diplomatieke onschendbaarheid. Ik raad u of uw juridische afdeling aan om hierover contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, mocht het fenomeen van juridische soevereiniteit u onbekend zijn.

 

Gistermiddag ben ik door een tweetal agenten van uw korps vijftien minuten opgehouden voor het uitschrijven van bekeuringen zonder aantoonbare verstoring van de op liefde gebaseerde rechtsorde door mijn rechtspersoon. Het personeelsnummer van één van beide agenten is 020301. Zoals in het bijgevoegde, online document betreffende de juridische soevereiniteit van mijn rechtspersoon kan worden gelezen is uw korps mij voor de onrechtmatige handelwijze van uw agenten € 1500,- verschuldigd (link).

 

Ik ben bereid deze vergelding te annuleren op voorwaarde dat u mij binnen een termijn van twee weken schriftelijk laat weten dat alle door de betreffende agenten in die vijftien minuten uitgeschreven bekeuringen zijn komen te vervallen.

 

Indien u dienaangaande in gebreke blijft, stel ik hierbij het Politiekorps Rotterdam-Rijnmond aansprakelijk voor de onrechtmatige ophouding, wat zoals reeds aangegeven neerkomt op een vergelding van € 1500. Deze vergelding dient te worden voldaan binnen een periode van twee weken na de genoemde soevereiniteitsschending, welke plaatsvond op dinsdagmiddag 3 juli 2012 vanaf 15:24 uur. Daarna wordt het verschuldigde bedrag ieder volgend etmaal automatisch met één procent verhoogd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist