Openbare aansprakelijkstelling CJIB

 

Deze aansprakelijkstelling is gelijktijdig met de aangetekende verzending ervan naar onderstaand adres van het CJIB openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan: Centraal Justitieel Incassobureau

T.a.v. mr. drs. A. Regtop

Postbus 1256

8900 CG Leeuwarden

 

Betreft: Openbare aansprakelijkstelling

CJIB-nummer: 7102 5425 0520 3387

 

Zeist, 21 juni 2012

 

Geachte heer Regtop,

 

Op 13 juni j.l. zond u mij een brief waarin u beweert dat mijn rechtspersoon maandelijks een door het College van Zorgverzekeringen opgelegde, bestuursrechtelijke premie zou moeten betalen. Hierbij laat ik u weten dat dit niet het geval is aangezien de Zorgverzekeringswet 2006 niet langer op mijn rechtspersoon van toepassing is. Ik raad u of uw juridische afdeling aan om desgewenst hierover contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, aangezien zij op 30 april j.l. door mij per aangetekende brief is geļnformeerd over de juridische soevereiniteit van mijn rechtspersoon, iets wat inmiddels rechtsgeldig is.

 

Hierbij verzoek ik het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om binnen vier weken na de dagtekening van deze brief mij schriftelijk te informeren over de annulering van de opgelegde, bestuursrechtelijke premie. Indien u dienaangaande in gebreke blijft, stel ik hierbij het CJIB aansprakelijk voor deze onrechtmatige handelwijze, wat in mijn ogen neerkomt op medeplichtigheid aan afpersing, waarvoor het CJIB mij € 20 per etmaal schadevergoeding verschuldigd is, beginnend op 13 juni j.l. en eindigend op het etmaal waarop ik het bericht van de verzochte annulering alsnog ontvang.

 

Samen met deze aangetekende brief ontvangt u hierbij uw automatisch vervaardigde brief met acceptgiro retour.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist