Opnieuw openbare aansprakelijkstelling CJIB

 

Onderstaande brief is gelijktijdig met de aangetekende verzending ervan naar onderstaand adres openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Centraal Justitieel Incassobureau

T.a.v. mr. drs. A. Regtop

Postbus 1256

8900 CG  LEEUWARDEN

 

Betreft:               Openbare aansprakelijkstelling en WOB-verzoek

CJIB-nummer:      2141796

 

Zeist, 19 augustus 2012

 

Geachte heer Regtop,

 

Via mijn aangetekende brief aan u van 21 juni j.l. (link) heb ik u geïnformeerd over de juridische soevereiniteit van mijn rechtspersoon. Via de op 6 augustus j.l. door uw organisatie aangemaakte beschikking heeft Centraal Justitieel Incassobureau opnieuw mijn soevereiniteit geschonden. Voor het sturen van uw afpersingsbrief met bovengenoemd zaaknummer leg ik u hierbij een boete op van € 1000, bovenop de boete van € 20 per etmaal vanaf 13 juni j.l. die uw organisatie mij inmiddels is verschuldigd vanwege de voorgaande soevereiniteitschending, zoals beschreven in mijn voorgaande brief van 21 juni j.l. Tot twee weken na bovenstaande dagtekening van deze brief heeft u de gelegenheid om deze boete te voldoen op rekeningnummer 1561.55.753 ten name van J.H. Oldenkamp in Zeist. Met ingang van 3 september aanstaande wordt, wanneer deze boete niet is voldaan, dit bedrag ieder volgend etmaal met één procent verhoogd, tot en met het etmaal waarop ik het totaalbedrag heb ontvangen. Het gaat hier, voor de volledigheid, om een onrechtmatige bekeuring, waarvoor ik het betreffende politiekorps op 4 juli j.l. aansprakelijk heb gesteld (link).

 

Verder verzoek ik hierbij om mij op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnen de wettelijk vastgestelde termijn van vier weken een kopie te zenden van de originele beschikking voorzien van een handtekening van de betreffende bevoegde ambtenaar. Ook verzoek ik hierbij binnen dezelfde termijn om een kopie van het document waaruit de rechtsgeldigheid zou blijken van de € 6 aan administratiekosten waarmee de vermeende sanctie is vermeerderd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist

 

 

Gerelateerd:

o       Openbare aansprakelijkstelling CJIB (link)

o       Openbare aansprakelijkstelling Politie Rotterdam (link)