Openbare aansprakelijkstelling Belastingdienst

 

Onderstaande brief is gelijktijdig met de aangetekende verzending ervan naar onderstaand adres openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Belastingdienst

T.a.v. de heer drs. P.A.W. Veld, Directeur-Generaal

Postbus 20.201

2500 EE  DEN HAAG

 

Betreft:               Openbare aansprakelijkstelling

Uw kenmerk:        1026.98.454-BOD101

 

Zeist, 20 augustus 2012

 

Geachte heer Veld,

 

Op 24 juli 2012 heb ik de Belastingdienst schriftelijk geïnformeerd over de juridische soevereiniteit van mijn rechtspersoon, evenals over de consequenties van het schenden van deze soevereiniteit. In diezelfde brief heb ik geadviseerd om hierover contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, mocht het fenomeen van juridische soevereiniteit de Belastingdienst onbekend zijn. Toch stuurt de Belastingdienst mij op 14 augustus j.l. een brief met bovengenoemd kenmerk waarin staat dat de Belastingdienst heeft meegewerkt aan een beslaglegging door derden op de vorderingen van mijn rechtspersoon. Daardoor is de Belastingdienst naar mijn oordeel medeplichtig aan afpersing. Hierbij stel ik u als Directeur-Generaal van de de Belastingdienst aansprakelijk voor deze soevereiniteitsschending en leg ik u een boete op van € 1000. Tot twee weken na deze soevereiniteitsschending heeft u de gelegenheid om deze boete te voldoen op rekeningnummer 1561.55.753 ten name van J.H. Oldenkamp in Zeist. Met ingang van 29 augustus aanstaande wordt, wanneer deze boete niet is voldaan, het openstaande bedrag ieder volgend etmaal met één procent verhoogd, tot en met het etmaal waarop ik het totaalbedrag heb ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist